Behörighetsvillkor för kommunala uppdrag. Åren 1935 och 1936 skärptes det kommunala utskyldsstrecket såsom diskvalifikationsgrund för vissa mera betydelsefulla kommunala förtroendeuppdrag därhän, att den ej kan utses till eller inneha sådana befattningar, som häftar för honom påförda utskylder till kommunen, vilka förfallit till betalning under något av de tre sistförflutna kalenderåren. Sedermera anhöll riksdagen år 1941 i skrivelse (nr 336) till K. M:t om utredning av frågan angående mildring eller upphävande av dessa skärpningar av strecket. S. å. tillkallade chefen för socialdepartementet med stöd av nådigt bemyndigande fem sakkunniga (ordf.: ledamoten av riksdagens andra kammare prosten H. M. Hallén) att inom de-

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 445partementet verkställa den begärda utredningen. De sakkunniga avgåvo d. 30 dec. 1943 promemoria med förslag till lag med bestämmelser om allmänna behörighetsvillkor för vissa kommunala uppdrag m. m. (SOU 1944:4).
    Enligt den av majoriteten bland de sakkunniga uttalade meningen kunde förevarande utskyldsstreck i sin tillämpning verka allt för strängt, varför en revision av detsamma vore påkallad. Denna borde emellertid ej syfta till ett fullständigt slopande av strecket utan endast till en mildring av detsamma. De sakkunniga ha därför förordat en sådan allmän uppmjukning av strecket, att genom detsamma endast den skall diskvalificeras för uppdrag, som häftar för honom till den kommun, inom vilken han är mantalsskriven, påförd allmän kommunalskatt, som förfallit till betalning under det sistförflutna kalenderåret. Lagstiftaren borde emellertid enligt de sakkunnigas mening ej stanna härvid. Häftar innehavare av ett eller flera kommunala uppdrag för kommunalutskylder, som förfallit till betalning under löpande kalenderår, och är orsaken härtill att söka i förhållanden, över vilka denne icke skäligen kunnat råda, skall enligt förslaget den myndighet, som i allmänhet har att utöva beslutanderätten inom den kommun uppdraget avser, äga besluta, att den omständigheten, att uppdragshavaren efter årets utgång alltjämt häftar för skatten, icke skall medföra skyldighet för honom att då frånträda uppdragen. För beslut om sådan eftergift skall erfordras två tredjedelar av de i omröstningen deltagandes röster. Beslutet skall underställas länsstyrelsen för godkännande.
    De sakkunniga ha vidare i syfte att undanröja de inkonsekvenser, som utmärka gällande lagstiftning i fråga om villkoren för valbarhet och behörighet till kommunala förtroendeuppdrag — sålunda är t. ex. utskyldsstrecket väl tillämpligt å medlemmar av hälsovårdsnämnd på landet men däremot ej på medlemmar av sådan nämnd i stad — förordat, att de för vissa viktigare dylika uppdrag tillämpliga kvalifikationsbestämmelserna, bland vilka utskyldsstrecket ingår, utsträckas till att omfatta samtliga medlemmar av kommunala styrelser och nämnder och andra sådana organ för handhavande av kommunala förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. En naturlig konsekvens härav är att bestämmelserna i ämnet, såsom de sakkunniga också föreslagit, utbrytas ur lagarna om kommunalstyrelse på landet och i stad etc. och införas i en särskild lag med bestämmelser om allmänna behörighetsvillkor för vissa kommunala uppdrag — en lag som givetvis också skulle komma att få kommunallags natur.
    Av de sakkunniga har en avstyrkt den av majoriteten föreslagna mildringen av utskyldsstrecket, medan en velat gå längre än majoriteten.
    Till slut må nämnas, att till de sakkunnigas promemoria såsom bilaga är fogad en utredning angående det kommunala utskyldsstreckets innebörd och tillämpningsområde.

Sune Holm.