Civilförsvaret. 1943 års civilförsvarsutredning (ordf.: landshövdingen Rickard Sandler, sekr.: hovrättsassessorn Harald Skogman) har nu överlämnat betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m. (SOU 1944:5). Utredningens uppdrag var att verkställa överarbetning av 1941 års hemortsförsvarssakkunnigas förslag i ämnet (SOU 1943:27).
    Enligt utredningens förslag skall civilförsvaret utöva sådan verksamhet till

446 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.rikets försvar, som icke åvilar krigsmakten. Omfattningen av denna verksamhet anpassas efter krigsutvecklingens krav. I nuläget skall civilförsvaret omfatta luftskyddet med dess tjänstegrenar (brandväsen, röjnings- och reparationstjänst m. m.), utrymning, inkvartering, socialtjänst (utspisning m. m.), undanförsel och förstöring av egendom samt åtgärder till skydd mot spioneri och sabotage. Bestämmelserna härom sammanfattas i civilförsvarslag, avsedd att kompletteras med en civilförsvarskungörelse. Dessa författningar skola ersätta de många spridda föreskrifter, som nu finnas. Civilförsvaret skall stå under civil ledning, dock skall i särskilda situationer viss militär direktivrätt finnas. I territoriellt hänseende bygger civil försvarsorgansationen på de nuvarande luftskyddsområdena, som föreslås skola benämnas civilförsvarsområden. Civilförsvaret inom varje civilförsvarsområde skall stå under ledning av en civilförsvarschef, i regel polischefen. Inom länen skall ledmingen av civilförsvaret utövas av länsstyrelserna, i vilka skola inrättas särskilda försvarsavdelningar med en civilförsvarsdirektör som chef jämte en jurist och en militärassistent, som bör vara aktiv officer. Högsta ledningen av civilförsvaret i riket skall under K. M:t utövas av ett centralt verk, civilförsvarsstyrelsen, bildat genom sammanslagning av luftskyddsinspektionen och utrymningskommissionen och med en generaldirektör isom chef.
    Skyldighet för alla svenska medborgare mellan 15 och 70 år att tjänstgöra i civilförsvaret (civilförsvarsplikt) föreslås. Under tid, då beredskap icke är anbefalld, skall tjänstgöringsskyldigheten vara begränsad till 60 timmar årligen, men skall kunna utsträckas för dem som ha befälsposter. Kommunerna ålägges att svara för de ekonomiska och materiella betingelserna för civilförsvarets upprätthållande. De skola dock äga erhålla statsbidrag för sina kostnader, regelmässigt med två tredjedelar.

H. S.