Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Mars 3. Förslag till lag om rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m. Föredragande: lagbyråchefen Nils Regner.
    Mars 6. Förslag till hembiträdeslag. Föredragande: hovrättsrådet Martin Wahlbäck.
    Mars 7. Förslag till lag om köpares rätt till märkt virke. Föredragande: hovrättsassessorn Kurt Holmgren.
    Förslag till lag ang. behörighet för militär befälhavare att ålägga ersättningsskyldighet m. m. Föredragande: lagbyråchefen Nils Regner.
    Mars 8. Förslag till lag. ang. ändring i lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson.
    Mars 9. Förslag till arbetstidslag för hotell, restauranter och kaféer m. m. Föredragande: hovrättsrådet Martin Wahlbäck.
    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: t. f. lagbyråchefen L. G. Ohlsson.
    April 17. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2 mom. lagen d. 21 juni 1940 om krigsskadeersättning. Föredragande: hovrättsfiskalen Bengt Petri.
 

I. S.

 

    Från riksdagcn. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar 1944 behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    16 febr.: nr 6 med förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen (just.dep., utl. 3), bifallen;

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 447    23 febr.: nr 16 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 om förbud mot politiska uniformer (soc.dep., utl. 4), bifallen;
    nr 12 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 19 juni 1919 om fri rättegång m. m. (just.dep., utl. 9), bifallen med vissa ändringar;
    15 mars: nr 13 med förslag till lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen m. m. (just.dep., utl. 12), bifallen med vissa ändringar;
    nr 14 med förslag till lag om kastrering m. m. (just.dep., utl. 13), bifallen;
    28 mars: nr 8 med förslag till lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga m. m. (just.dep., utl. 11), bifallen med vissa ändringar;
    nr 39 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten (just.dep., utl. 14), bifallen;
    19 april: nr 17 med förslag till lag om vad i allmänhet skall med polismyndighet avses m. m. (soc.dep., utl. 16), bifallen;
    26 april: nr 100 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 8, 21 och 22 §§ lagen d. 14 juni 1917 om adoption (just.dep., utl. 21), bifallen;
    nr 81 med förslag till lag om redovisningsmedel m. m. (just.dep., utl. 27), bifallen;
    3 maj: nr 43 med förslag till lag om djurskydd m. m. (just.dep., utl. 28), bifallen med vissa ändringar;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    16 febr.: nr 15 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 myndighet avses m. m. (soc.dep., utl. 16), bifallen;
    nr 20 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd (soc.dep., utl. 2), bifallen;
    9 febr.: nr 9 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 40 § 1 mom. lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården (soc.dep., utl. 3), bifallen;
    1 mars: nr 72 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 17 § lagen d. 20 dec. 1940 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (soc.dep., utl. 11), bifallen;
    nr 63 med förslag till lag om ändring i 7, 11 och 14 kap. vattenlagen (just.dep., utl. 15), bifallen; 
    8 mars: nr 56 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § 3 mom. sjöarbetstidslagen d. 30 sept. 1938 (hand.dep., utl. 17), bifallen;
    nr 53 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 juli 1928 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m. (jord.dep., utl. 18), bifallen;
    15 mars: nr 50 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen d. 14 juni 1929 om försäkring för vissa yrkessjukdomar m. m. (soc.dep., utl. 20), bifallen.
    Riksdagen har vidare i skrivelser till K. M:t anhållitefter utlåtande av första lagutskottet
    att K. M:t ville till förnyad omedelbar prövning upptaga frågorna om sådan ändring av lösdrivarlagen att möjligheterna till ingripande enligt denna lag mot homosexuell prostitution ökas och om omarbetning i skärpande riktning av 18 kap. 13 § strafflagen (utl. 12);
    om förnyad prövning av frågan om en sådan omarbetning av förordningen d. 30 december 1916 ang. förbud mot förevisning av djur i s. k. menagerier, att av utskottet uttalade önskemål om en bättre behandling av sådana vilda djur, som kringföras för förevisning av dressyr, vinna beaktande (utl. 28); efter utlåtande av andra lagutskottet
    om utredning beträffande frågan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till person, vilken lider intrång i sitt näringsfång genom att hälsovårdsnämnd med stöd av bestämmelserna i 3 § epidemilagen d. 19 juni 1919 utan att han är sjuk ålägger honom isolering eller annan inskränkning i hans handlingsfrihet (utl. 6);
    om framläggande av förslag snarast möjligt till en allmän förbättring av nu utgående folkpensioner och invalidunderstöd (utl. 29);
    att K. M:t ville uppdraga åt socialvårdskommittén, att vid översynen av socialvårdens materiella bestämmelser till förnyat övervägande upptaga frå

448 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.gan om och i vad mån gällande regel om relativ nedsättning av barnbidragoch bidragsförskott vid större barnantal lämpligen kan borttagas (utl. 31).
 

I. S.