Ur Svensk författningssamling.
    46. Lag 18 febr. 1944 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 maj 1941 (nr 243) om rätt för arrendator att bortföra stiråfoder m. m.
    54. KF 18 febr. 1944 om uttagning under fredstid av motorfordon m. m. för vissa civila behov under krig eller krigsfara (civil uttagningsförordning).
    57. KK 18 febr. 1944 med vissa bestämmelser om utnyttjande vid krig eller krigsfara av landets motorfordonspark m. m.
    68. Lag 25 febr. 1944 om ändring i vissa delar av utsökningslagen.
    71. Lag 10 mars 1944 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 5 mars 1943 (nr 78) om jämkning av arrendeavtal i vissa fall.
    75. KK 3 mars 1944 om ändring av uppbördsreglementet d. 14 dec. 1917 (nr 838).
    76. Lag 17 mars 1944 ang. ändring i lagen d. 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.
    82. KK 3 mars 1944 ang. tillämpning av lagen d. 17 dec. 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig.
    83. Transumt av K. M:ts brev till länsstyrelsen i Skaraborgs län ang. fastställande av arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Lidköping.
    84. Lag 17 mars 1944 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
    85. KK 17 mars 1944 om formulär till valkuvert m. m. för val till riksdagens andra kammare.
    86. KK 17 mars 1944 om formulär till protokoll vid röstsammanräkning för val till riksdagens andra kammare m. m.
    87. Lag 10 mars 1944 om ändring i 7, 11 och 14 kap. vattenlagen.
    96. Lag 17 mars 1944 ang. ändring i lagen d. 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd.
    117. K. M:ts brev till Fångvårdsstyrelsen ang. prövning av ansökning om tillstånd för i fångvårdsanstalt intagen att ingå äktenskap.
    120. Lag 31 mars 1944 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
    127. Lag 31 mars 1944 ang. ändrad lydelse av 5 § lagen d. 23 maj 1924 (nr 130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap.
    129. KK 24 mars 1944 med vissa bestämmelser ang. dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst m. fl. under budgetåret 1944/45.
    133. Lag 24 mars 1944 om kastrering.
    134. Lag 24 mars 1944 ang. ändrad lydelse av 14 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
    144. KK 14 april 1944 om skyldighet att lämna uppgift ang. uthyrning av möblerad bostad.
    149. Lag 31 mars 1944 om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (nr 259).
    155. Lag 14 april 1944 om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten.
    167. Lag 14 april 1944 om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen.
    168. Lag 14 april 1944 om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. och 22 § barnavårdslagen d. 6 juni 1924 (nr 361).
    169. Lag 14 april 1944 ang. ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen d. 21 sept. 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten.
 

E. Bz.