Dansk lov- I rigsdagssamlingen 1942/43.blev arbejdet afbrudt ved givning 1942/43. begivenhederne i august måned og blev ikke genoptaget senere, og der er ikke trådt en ordentlig rigsdag sammen for 1943/44.
    Flere af de i rigsdagssamlingen gennemførte love af mere almindelig interesse har allerede været genstand for omtale i SvJT 1943. Dette gælder således lovene af 11. november 1942 og 4. december 1942, der indeholder bemyndigelse til at udstede forbud eller påbud til opretholdelse af ro, orden og sikkerhed og giver regler om oprettelse af sabotagevagter (s. 273), statsskatteloven af 19. december 1942 (s. 274) og loven af 8. juli 1943 om adgangen til erhvervelse af fast ejendom (s. 629).
    Det i SvJT 1943 s. 275 refererede forslag til lov om vejvæsenet i Danmark blev ikke færdigbehandlet i rigsdagen, hvorimod det 1. c. omhandlede forslag til lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomhed m. m. blev lov den 13. marts 1943; loven er i det væsentlige i overensstemmelse med forslaget.
    De i 1939 og 1940 vedtagne love om krigsforsikring, som er omtalt i SvJT 1941 s. 854 ff, er blevet ændret på forskellige punkter, hvor de indhøstede erfaringer og fornyede overvejelser havde gjort det ønskeligt. For at give erstatning for huslejetab som folge af krigsskade på bygninger ydes der i sådanne tilfælde udover den sædvanlige rente på 5 % p. a. af erstatningssummen yderligere 3 % p. a. af den skyldige erstatning. I loven om krigsforsikring af løsøre er selvrisikoen nedsat fra 5 % til 3 %, og i lovene om krigsforsikring af privat indbo og af landbrugets løsøre er selvrisikoen nedsat fra 3 % til 1 %. Krigsulykkesforsikringsloven af 1940 (SvJT 1941 s. 857), der kun omfattede erstatning for invaliditet eller død, giver ved en tillægslov af 28. november 1942 nu også ret til dagpenge og særlig sygebehandling.
    Ved en lov af 30 juni 1943 er der foretaget en midlertidig forlængelse af gældsbrevslovens forældelsesfrister for forevisning af rente- og udbyttekuponer til betaling og for anmeldelse af bortkomne kuponer i tilfælde, hvor ejeren på grund af krigstidens særlige forhold med afbrydelse af postforbindelser, valutamangel og valutarestriktioner har været ude af stand til at varetage sine interesser.
    For at forhindre en epidemisk udbredelse af difterien blev det ved lov af 19. april 1943 pålagt kommunerne at drage omsorg for, at alle børn under 18 år vederlagsfrit kan blive vaccineret mod difteri, og epidemikommissionen kan påbyde, at alle personer indenfor et bestemt område inden en vis nærmere frist skal være vaccineret mod difteri.
 

Johannes Faurholt.