Föreningen för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 23 mars 1944 i Helsingfors. Föreningens styrelse för åren 1945—1947 erhöll följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., medlemmen av mellan folkliga domstolen i Haag, ministern R. Erich, viceordf., samt vicehäradshövdingen, sjökaptenen Herb. Andersson, vicehäradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, professorn Kaarlo Kaira och jur. dr J. O. Söderhjelm, ledamöter, med jur. dr Erik Castrén och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens medlemsantal utgör 50, varav 35 enskilda personer och 15 bolag eller sammanslutningar.
    Vid årsmötet höll jur. dr Sigurd von Numers föredrag om spärrområden på öppna havet under krig.

R. B-n.

 

    Juridisk Forening i Københavnholdt i vinteren 1942/43 syv sammenkomster med foredrag af kontorchef Ebbe Groes om priskontrollens arbejde, af professor, dr. jur. Poul Andersen om boligsanering og ejendomsret, af professor, dr. jur. Knud Illum om nogle spørgsmål vedrørende ekstinktive erhvervelser af ret over fast ejendom, af statsadvokat J. Trolle

474 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.om hvorvidt dækker ansvarsforsikring skade i kontraktsforhold, af højesteretspræsident, dr. jur. Troels G. Jørgensen om Ørsteds lære om stemmeflerhedens udfindelse ved domstolene, af akademiekansler O. Hj. Granfelt om rättskipningen i Finland under pågående krig og af professor, dr. phil. Carsten Høeg om antikke procedurers oprindelse og væsen.
    I indeværende foredragssæson afholdtes det første møde i februar efter forudgående generalforsamling. Ved denne genvalgtes bestyrelsen. Medlemstallet er 607.

Fh.