Sveriges yngre juristers förening höll årsmöte i Stockholm d. 20 febr. 1944. Styrelsen fick för år 1944 följande sammansättning: sekreteraren i Sveriges yngre läkares förening Rune Kristensson, ordf., docenten Knut Rodhe, v. ordf., förste amanuensen Arne Forsström, amanuensen Eyvind Harland, jur. kand. Th. Åke Leissner, jur. kand. Bure Malmström (av styrelsen utsedd till ombudsman), tingsnotarieaspiranten Åke Moberg, direktören Jan-Otto Modig, ombudsmannen Sigurd Rietz, notarien Henrik Winberg. Härtill komma representanter för de juridiska föreningarna i Lund och Uppsala samt vid Stockholms högskola, för närvarande resp. hovrättsfiskalen Sven Bramsjö, jur. kand. N. A. Holmgren och jur. stud. Herbert Jungert.
    Årsmötet uppdrog åt styrelsen att inrätta sakkunnignämnder med uppgift att tillhandagå styrelsen med råd och upplysningar om förhållandena inom särskilda arbetsområden för föreningsmedlemmar. Dylika nämnder skulle inrättas beträffande den centrala statsförvaltningen, den lokala statsförvaltningen, den kommunala förvaltningen, domstolsväsendet, advokatverksamheten, juristverksamheten i enskild tjänst och krisförvaltningen.
    Av styrelsens årsberättelse framgår, att medlemssiffran vid 1943 års slut var 1,903, vilket innebär att under verksamhetsåret tillkommit 557 nya medlemmar. Av dessa ha omkring en femtedel varit juris kandidater vid sitt inträde i föreningen.

KNUT RODHE. 479    Föreningen har under året måst utöka sin personal, vilken vid årets slut bestod av en sekreterare, jur. kand. Stig Nordenskjöld, och två skrivbiträden, samtliga heltidsanställda.
    Föreningens lokalorganisation har under året utvidgats med en lokalavdelning i Uppsala. Därjämte har i början av år 1944 lokalavdelningen vid arméförvaltningen ombildats till en lokalavdelning för centrala försvarsförvaltningen, omfattande medlemmar som tjänstgöra vid arméförvaltningen, marinförvaltningen, flygförvaltningen, krigsmaterielverket, försvarets fabriksstyrelse, arméns fortifikationsförvaltning, försvarets sjukvårdsförvaltning och försvarets civilförvaltning. Avdelningens uppgift är att i samverkan med föreningens styrelse tillvarataga medlemmarnas intressen beträffande löne- och tjänstgöringsförhållanden samt att förmedla kontakt mellan medlemmarna och föreningens styrelse samt mellan medlemmarna inbördes.
    Ordförande i de olika lokalavdelningarna ha varit, i Skåneavdelningen amanuensen Clas Ekstrand, i lokalavdelningen i Uppsala notarien Adolf Hamilton, i lokalavdelningen vid Stockholms rådhusrätt notarien Henrik Winberg och i lokalavdelningen vid arméförvaltningen amanuensen Carl Olof Rommel, senare efterträdd av amanuensen Sven Stenberg. Till ordförande i centrala försvarsförvaltningens lokalavdelning har valts amanuensen J. H. Örtengren.
    Vissa av föreningen vidtagna åtgärder ha förut närmare omtalats i SvJT (se årg. 1943 s. 185 ang. en domsagokonflikt, s. 396 ang. förhållandena vid kommerskollegium). Här må blott antecknas att konflikten vid kommerskollegium numera t. v. avblåsts, sedan kollegiet i sina petita upptagit vissa förslag till förbättringar av löneförhållandena för kollegiets jurister. I övrigt har föreningen fört förhandlingar med bl. a. arméförvaltningen och kammarkollegium ävensom med styrelsen för Stockholms läns rättshjälpsanstalt och landstingets förvaltningsutskotts lönekommitté.
    Föreningen har under året tillerkänts förhandlingsrätt i förhållande till armé- och marinförvaltningarna och har därjämte erhållit kommunal förhandlingsrätt.
    Föreningens arbetsförmedling har under året vidare utvecklats. I föreningens »Meddelanden», som utgå till samtliga medlemmar tre gånger i månaden, kungöras dels de lediga tjänster, som anmälas till föreningen, dels de flesta i dagspressen samt i Post- och Inrikes Tidningar annonserade för yngre jurister avsedda befattningarna. Härigenom har föreningen medverkat vid kungörandet och tillsättandet av bortemot 300 juristtjänster. Föreningen har därvid iakttagit att antalet ledigförklarade platser mot årets slut nedgått; ett förebud till den väntade fredskrisen.
    Styrelsen konstaterar i sin berättelse, att föreningens arbetsförmedling enligt samstämmiga uttalanden blivit en institution, som endast med svårighet skulle kunna undvaras. Föreningens syfte är att alla arbetsmarknadens befattningar för yngre jurister skola bli föremål för föreningens förmedling. Härigenom skulle det tyvärr ännu i viss mån

480 SVERIGES YNGRE JURISTERS FÖRENING.förekommande systemet med underhandstillsättning av befattningar i allmän och enskild tjänst försvinna, till fromma för såväl de arbetssökande som arbetsgivarna.

Knut Rodhe.