Lokalföreningen vid Stockholms rådhusrätt av Sveriges yngre juristers förening. Föreningen har under det förflutna verksamhetsåret huvudsakligen inriktat sina ansträngningar på att söka ernå en ökning av antalet aspirantarvoden i extra lönegrad 7 (2,568 kronor om året jämte f. n. 63 % rörligt tillägg) samt en förbättring av de vikarierande aspiranternas avlöningsförhållanden. De vikarierande aspiranterna, vilka hittills erhållit lön motsvarande extra lönegrad 6 men i övrigt icke åtnjutit de förmåner som tillkomma extra tjänstemän, hava under det gångna året erhållit rätt att i viss utsträckning bibehålla avlöning under beredskapstjänstgöring och vid sjukdom. Sedermera har medgivande lämnats, att lön till vikarierande aspirant må utgå med högst det belopp, som motsvarar aspirantarvodet. Antalet aspirantarvoden har ökats från 10 till 25. Genom denna ökning har tiden för befordran till extra tjänsteman avsevärt nedgått, varigenom ett av föreningen framfört önskemål om utvidgad rätt att åtnjuta särskild vikariatsersättning under assessorsförordnande blivit tillgodosett för flertalet aspiranter, som kunde ifrågakonmma till dylik ersättning. Ett antal frågor om begränsning av tillströmningen av aspiranter till rådhusrätten samt om de yngsta aspiranternas avlöningsförhållanden äro alltjämt föremål för behandling.
    Vissa frågor angående meritvärdet av aspiranttjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt, vilka Stockholms magistrat framlagt i skrivelse till Konungen, äro föremål för granskning av de sakkunniga för utredning av domarutbildningen samt därmed sammanhängande frågor.
    Föreningen har sammanträtt till extra föreningsmöte d. 26 juli 1943 för diskussion av domaraspiranternas arbetsförhållanden.
    Vid årsmöte d. 28 jan. 1944 nyvaldes styrelse, varvid till ordförande utsågs notarien Nils Erik Åqvist, till ordinarie ledamöter notarierna Gerdt Eberhardt, Erik T:son Söderkvist och Karl-Eric Cruse samt till suppleanter notarierna David Gluck och Gunnar Brattne. Lokalföreningen har ett 50-tal medlemmnar.

 

    Skåneavdelningen av Sveriges yngre juristers förening har under år 1943 sammanträtt i Lund fyra gånger, nämligen d. 27 febr., då en av avdelningens medlemmar redogjorde för vad som förekommit vid den senaste studentriksdagen med avseende å de juridiska studierna samt förhållandena i övrigt å juristbanan, d. 12 mars, vid vilket sammanträde, som anordnades gemensamt med Juridiska föreningen i Lund, vice häradshövding Teuvo Aura, Helsingfors, talade över ämnet »Den praktiska juristutbildningen och de yngre juristernas ställning i Finland», d. 9 april, då sekreteraren Sture Lindgren, Stockholm, höll föredrag, betitlat »Juristen i enskild tjänst. Några glimtar», samt d. 27 okt., därvid ombudsman Rune Kristensson, Stockholm, talade över ämnet »Mål och medel för de yngre juristerna — just nu».
    Avdelningen har under år 1943 kunnat konstatera ett ständigt ökande medlemsantal, så att den vid årets slut omfattade cirka 370 medlemmar. Ordförande har under året varit amanuensen Clas Ekstrand. Styrelsen har i övrigt utgjorts av hovrättsfiskalerna Sven Bramsjö och Bo Lindsétén samt

FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 481juris studerandena Pontus Modigh och Olle Walle, de två sistnämnda under årets lopp efterträdda av juris studerandena Didrik Hamilton och Kjell R. Peterson.