Juridiska föreningen i Uppsala.Vid sammanträden under höstterminen 1943 ha bl. a. följande föredrag hållits: d. 22 okt. justitierådet Nils Alexanderson »Skadestånd — reflexioner och anteckningar med utgångspunkt från svensk rättspraxis», d. 15 nov. häradshövdingen Ernst Leche »Domsagoåren— ett led i juristutbildningen», d. 26 nov. prof. Erik Wellander »Juristsvenskan».
    Föreningens styrelse utgjordes under samma termin av prof. Phillips Hult, ordf., jur. kand. Åke Larsson, v. ordf., jur. och fil. kand. Björn Ahlander, sekr., jur. stud. Hanns Otto Düselius, bibl., jur. stud. Olof Nordenström, v. bibl., amanuensen Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Arne Berglund, litteraturföreståndare, jur. kand. Lars Wellander, klubbmästare, samt jur. stud. Nils Vasseur, Ingeborg Löfgren och Olof Bruhn samt jur. kand. Sven Ersman. Av styrelseledamöterna nyvaldes vid terminens början jur. stud. Hanns Otto Diiselius, Arne Berglund och Olof Bruhn. Föreningens medlemsantal utgör ungefär 400 jurister och juris studerande. Vid höstterminens början sökte ett 60-tal, till övervägande del nytillkomna juris studerande, inträde i föreningen.

 

    Juridiska föreningen i Lund. Vid sammanträden under höstterminen 1943 ha följande föredrag hållits: d. 30 sept. høiesterettsadvokat Annæus Schjødt »Norsk rättsutveckling under ockupationen», d. 13 okt. prof. Nils Herlitz »Kristid och äganderätt», d. 16 nov. hovrättsrådet Ejnar Hörstadius »Domstolspraxis i svenskt rättsliv». D. 10 dec. anordnades en dansk-svensk afton, varvid anföranden rörande dansk och svensk juristutbildning höllos av cand. jur. Jac. Tschuriloff samt jur. och fil. kand. Axel Adlercreutz.
    Föreningens styrelse utgöres av docenten Folke Schmidt, ordf., jur. kand. Micha Markendag, v. ordf., jur. stud. Lars Jarnås, litteraturförman, jur. stud. Ingemar Rehnberg, sekr., jur. stud. Kjell Petersson, skattmästare, jur. stud. Elsa Kristiansson, klubhmästarinna, jur. stud. Pål Rogsten, musikförman, samt jur. stud. Åke Holmberg och jur. stud. Kerstin Andreasson ledamöter utan funaktion. Föreningen hade vid årsskiftet cirka 260 medlemmar.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening anordnade under höstterminen 1943 följande sammanträden: d. 15 okt. recentiorsfest, d. 4 nov. diskussion över ämnet »Om kriget kommer — administrativa försvarsproblem» med landshövdingen K. Levinson, statssekreteraren T. Erlander och dåvarande översten C. A. Ehrensvärd som inledare, d. 11 nov. mårtensbal med motto »Den gamla goda tiden», d. 16 nov. föredrag av en yngre norsk jurist över ämnet »Juristernas ställning under ockupationen» och d. 10 dec. julfest.
    Styrelsen har f. n. följande sammansättning: jur. stud. Curt-Steffan Giesecke, ordf., jur. stud. Per-Åke Julin, v. ordf., jur. stud. Börje Langendorf, sekr., jur. stud. Hans Thorelli, skattmästare, jur. stud. Stig Nordlund, bibl., samt jur. stud. Lennart Körner och jur. stud. Stig Carlberg, konsultativa ledamöter. Antalet medlemmar i föreningen uppgick höstterminen 1943 till 681.

 

31—447004. Svensk Juristtidning 1944.