Andra huvudtiteln har nu behandlats av riksdagen. I fråga om anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal vid häradsrätterna för budgetåret 1944—45 har departementschefen för närvarande icke ansett sig kunna tillmötesgå från vissa hovrätter framförda önskemål om inrättande av nya sekreterarbefattningar. Vid större områdesregleringar, såsom vid landsrättsförläggning av stad eller vid sammanslagning av domsagor, har emellertid en ökning av sekreterarnas antal ansetts kunna bliva ofrånkomlig. För att behovet av sekreterare i dylika fall skall kunna tillgodoses har K. M:t erhållit visst anslagsbelopp i reserv, motsvarande avlöningen till två tingssekreterare. Beloppet förutsättes icke skola tagas i anspråk med mindre utökningen av sekreterarantalet framstår såsom oundgängligen nödvändig.
    Med hänsyn till de särskilda svårigheter som, icke minst på grund av rådande extraordinära förhållanden, framträtt under övergångstiden har K. M:t för nästa budgetår även ansetts böra erhålla en något vidgad befogenhet att övergångsvis tillgodose ett ökat behov av notarier. Det har härvid ansetts tillräckligt att ytterligare 10 notariearvoden ställas till K. M:ts förfogande. En utökning av antalet tingsnotarier i en domsaga förutsättes såsom regel icke böra medgivas med mindre verkställd utredning ger vid handen att den med domsagoreformen avsedda omfördelningen av arbetsuppgifterna ägt rum eller att på grund av brist på kvalificerad biträdespersonal eller eljest hinder möter att för närvarande genomföra densamma.
    Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal har med hänsyn till det anförda höjts med sammanlagt 56,000 kr., varav 14,000 kr. motsvara löner till 2 tingssekreterare och 42,000 kr. arvoden till 10 tingsnotarier.
    Motionsvis framförda yrkanden om hänförande av Hallands mellersta domsaga till lönegrupp IV ävensom Villands samt Kinds och Redvägs domsagor till lönegrupp II lämnades av riksdagen utan bifall. Anslagen till anskaffande av nya fastighetsböcker för landet och till uppläggande av dylika böcker ha för nästa budgetår uppförts med oförändrade belopp, 30,000 kr. resp. 100,000 kr.
    Beträffande frågan om löneställningen för hovrätternas divisionsordförande uttalade departementschefen i propositionen nr 198 till 1943 års riksdag, att otvivelaktigt starka skäl talade för en förändring till ordinarie tjänster av ifrågavarande befattningar, men med hänsyn till vad chefen för finansdepartementet i samma års statsverksproposition anfört rörande lönespörsmålens behandling i rådande ekonomiska läge fann han sig likväl icke då kunna förorda framläggande av något förslag i ämnet för riksdagen. Riksdagen delade den av departementschefen uttalade uppfattningen rörande angelägenheten av ordförandebefattningarnas förändring till ordinarie tjänster. Enligt riksdagen vore det uppenbarligen av största vikt att sörja för en fullt

NOTISER. 483tillfredsställande rekrytering av divisionsordförandeposterna redan nu. Riksdagen fann en sådan rekrytering förutsätta, att divisionsordförandena erhölle en högre tjänsteställning och en däremot svarande avlöning, och förordade att en omorganisation av ordförandebefattningarna efter antydda principer måtte genomföras så snart ske kunde.
    1 enlighet med riksdagens sålunda gjorda uttalande bör, yttrar departementschefen i statsverkspropositionen, en omprövning av divisionsordförandenas löneställning komma till stånd. Såsom chefen för finansdepartementet vid behandlingen av för flera huvudtitlar gemensamma frågor förordat, bör emellertid frågans behandling uppskjutas till nästa års riksdag.
    Beträffande löneanslagen till hovrätterna skall under nästa budgetår liksom för närvarande i fråga om krigsrättsmålen i Svea hovrätt gälla att anslagsposterna till icke-ordinarie personal resp. till arvoden och särskilda förrättningar få överskridas med för ändamålet erforderliga belopp. Härigenom möjliggöres förstärkning av krigshovrättens organisation. I övriga hovrätter har antalet ledamöter förstärkts så, att organisationen får samma omfattning som före den år 1941 genomförda nedskärningen av organisationen. Extra ledamöter ha följaktligen beräknats till ett antal av två i Göta hovrätt, en i hovrätten över Skåne och Blekinge samt en under halva året i hovrätten för Övre Norrland. Sekreterarna erhålla i hovrätternas personalförteckningar tjänstebenämningen »hovrättssekreterare».
    Anslaget till skyddskonsulentorganisationen har höjts från 137,000 kr. till 209,500 kr. Organisationen har varit i sin helhet utbyggd först under senare hälften av nuvarande budgetår.
    Till övervakning av villkorligt dömda skall utgå ett förslagsanslag av 90,000 kr., till tillsyn över villkorligt frigivna m. fl. 6,800 kr., till understöd åt verksamhet för frigivna fångar m. fl. ett anslag av 100,000 kr. (nu 75,000 kr.) och till bidrag till svenska skyddsförbundet 100,000 kr.

-r.