Interneringsnämndenhar enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för 1943 under åren 1928—1943 (siffran för år 1943 angives i det följande inom parentes) prövat 634 (95) mål angående förvaring, därav 18 (2) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 463 (63) mål, därav 12 (1) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 31 (6) mål, därav 1 (0) kvinna, samt avstyrktes i 140 (26) mål, därav 5 (1) kvinnor. Under samma tid prövades 88 (8) mål angående internering, alla beträffande män. Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 73 (6) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 1 (0) mål samt avstyrktes i 14 (2) mål. Intill utgången av år 1943 har nämnden på prov utskrivit 243 (35) förvarade, därav 8 (0) kvinnor, samt 44 (2) internerade. Av de på prov utskrivna förvarade blevo 41 (6) män och 1 (0) kvinna återhämtade eller åter-

486 NOTISER.intagna för fortsatt förvaring under 1:a året efter utskrivningen, 35 (4) män och 1 (0) kvinna under 2:a året, 11 (2) män under 3:e året, 5 (1) män under 4:e året, 2 (1) män under 5:e året och 1 (1) man under 8:e året. Dessutom blevo 17 (8) män efter begånget nytt brott straffriförklarade, därav 10 under 1:a året, 5 under 2:a året samt 1 under vartdera av 3:e och 4:e åren efter utskrivningen. Av internerade, som utskrivits på prov eller lösgivits, ha 3 under år 1943 återhämtats för fortsatt internering. En internerad, som år 1942 rymt från interneringsanstalt och ställts under tilltal för nytt brott, har under år 1943 dömts till internering på livstid. Dessutom har en internerad, som år 1943 lösgivits, under år 1943 ställts under tilltal för nytt brott men förklarats straffri. Vid 1943 års slut utgjorde antalet förvarade 166, därav 4 kvinnor, och antalet internerade 19 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de för ifrågavarande ändamål vid centralfängelset i Norrköping och vårdanstalten å Hall anordnade anstalter. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de härför vid centralfängelset i Växjö anordnade anstalter.

H. L.