Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för denna fond höll sitt ordinarie årssammanträde tisdagen den 14 mars. Av därvid föreliggande revisionsberättelse inhämtas, att fondens tillgångar, som vid 1942 års slut uppgingo till 138,563:24 kr. (se SvJT 1943 s. 539), vid utgången av 1943 stigit till 140,940:90 kr.
Av detta belopp redovisas

på obligationers konto kr.74,900: —
på utlämnade låns konto »60,000: —
på checkräknings konto »6,040: 90
 SummaKr.140,940: 90

 

    Sedan senaste redovisning har obligationsinnehavet ökats med 10,000 kr. Svenska Statens 31/2 % obl. 1943 och 10,000 kr. Svenska Statens 3 % obl. samma år. För inköpet ha använts medel som förut innestått å checkräkning. Revisionen av 1943 års förvaltning gav ej anledning till anmärkning.
 

S. J. S.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomarehöll d. 15 april 1944 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Højesteretssagfører C. B. Henriques höll föredrag över ämnet »Något om processreformens genomförande i Danmark». Såsom inledning till diskussion över ämnet »Hovrätterna och rättegångsreformen» höllos härefter anföranden av hovrättsrådet Erik Söderlund om »Arbetsuppgifter och personalbehov» och av assessorn Erik Hedfeldt om »Några förslag till partiella reformer under övergångstiden».1 I den efterföljande diskussionen gjordes inlägg av justitierådet Nils von Steyern, hovrättsrådet Tage Boye, presidenten Karl Schlyter samt hovrättsråden Birger Aurell och Erik Söderlund. Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsmöte, som skulle hållas i  Stockholm, valdes från Svea hovrätt presidenten Birger Ekeberg, hovrättsrå-

 

1 Assessor Hedfeldts inledningsanförande och ett av diskussionsinläggen återgivas i utdrag ovan s. 452—459.

NOTISER. 487den Hugo Wikander, Ejnar Hörstadius och Tage Boye samt assessorn Curt Carlon med hovrättsråden Erik Zethelius och Sven Björkholm samt assessorn Jarl Prom såsom suppleanter, från Göta hovrätt presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Birger Aurell och Hans Ljungholm samt assessorn Ingemar Lilja med hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Torsten Myrland såsom suppleanter, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Gunnar Ekedahl med hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Curt Bergström såsom suppleanter samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Alfred Bexelius och assessorn Allan Nordenstam såsom suppleanter. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1943 års utgång till 134.
    Vid föreningens gemensamma middag i Stockholms högskolas kårhus uttalade justitieministern statsrådet Th. Bergquist sitt varma intresse för att hovrätterna, liksom tidigare underrätterna, måtte vidaga ågärder för rättegångsreformens förberedande genom successivt genomförda processreformer utan lagändring, framför allt genom införande av verkliga muntliga förhandlingar i sådana mål som lämpade sig härför. Behovet av en successiv ökning av hovrätternas arbetskrafter i förhållande till den genom muntligheten ökade arbetstiden ville justitieministern för sin del taga under övervägande.