Juristföreningen i Stockholm har under år 1943 sammanträtt d. 19 mars med föredrag av akademiekanslern Hj. Granfelt: »Rättsskipningen i Finland under pågående krig», d. 4 juni med föredrag av hovrättsrådet Erik Bergendal: »Några synpunkter till frågan om revision av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser» samt d. 1 okt. med föredrag av prof. Erik af Hällström: »Calonius och Wrede». Dessutom hava Svenska kriminalistföreningen och Juristföreningen d. 26 nov. hållit ett gemensamt sammanträde med föredrag av hovrättsassessorn Kurt Holmgren: »Brottmålsjuristens utbildning».
    Vid sammanträdet d. 19 mars omvaldes regeringsrådet Gustaf Eklund, ordf., advokaten Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., samt bankombudsmannen Axel Åström, sekr. och skattmästare, ävensom hovrättsassessorn Erik Alexanderson, hovrättsrådet Erik Bergendal, borgmästaren Gunnar Fant, prof. Håkan Nial och hovrättsassessorn Sture Petrén. Medlemmarnas antal uppgår till 3 hedersledamöter och 340 ordinarie ledamöter.

 

    Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätthar under 1943 sammanträtt tre gånger, nämligen till ordinarie årsmöte d. 5 mars samt till extra möte d. 11 maj och d. 1 juni. Vid sistnämnda möte kåserade hovrättsrådet Ejnar Hörstadius över ämnet »Om nyttiga rättsfall och farliga; några tips för prejudikatstudier». Därjämte har föreningen d. 18 dec. anordnat studiebesök å Statens kriminaltekniska anstalt. Vid årsmötet utsågos till styrelseledamöter assessorn Sven Edling, ordf., assessorn Sture Petrén, v. ordf., fiskalen Torkel Nordström, sekr. och kassaförvaltare, samt fiskalerna Gunnar Lagergren och Lennart af Klintberg med assessorn Sven Romanus samt fiskalerna Allan Björklund, Gunnar von Sydow, Jerker Victor och Nils Mangård som suppleanter. Medlemsantalet vid 1943 års utgång utgjorde 103.