488 NOTISER.    Jönköpings juridiska förening har under 1943 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 20 mars talade akademiekanslern f. d. prof. O. Hj. Granfelt över ämnet »Rättsskipningen i Finland under pågående krig». D. 20 nov. höll hovrättsrådet Nils Beckman föredrag om »De praktiska erfarenheterna av den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott». Föreningens styrelse utgöres av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovrättsassessorn Sven Ekblom, sekr., häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landssekreteraren Harald Bergelin och advokaten Hans Sundström, med hovrättsrådet Birger Aurell, häradshövdingen Pehr Cederschiöld och advokaten Olof Wiedel som suppleanter, Antalet medlemmar uppgår till omkring 170.

 

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1943 sammanträtt tre gånger, nämligen d. 8 maj, d. 8 juni samt d. 2 okt. Vid sammanträdet d. 8 maj höll t. f. revisionssekreteraren L. G. Ohlsson föredrag över ämnet »Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser». D. 8 juni sammanträdde föreningen till årsmöte. Professorn Ivar Agge höll d. 2 okt. föredrag över ämnet »Ett och annat om förmögenhetsbrotten».
    Styrelsen för verksamhetsområdet 1943—1944 utgöres av e. o. assessorn Bo Beskow, ordf., e. o. assessorn Nils Baumgardt, vice ordf., fiskalen Gunnar Lindskog, sekr. och kassaförvaltare, samt fiskalerna Bengt Gunnhagen och Bertil Adèll med e. o. assessorerna Carl Ivar Lefwander, Bo N:son Dag och Torsten Ahlgren samt fiskalen G. Ernulf såsom suppleanter. Medlemsantalet utgör omkring 180.

 

    Malmö - Lunds juristföreninghar under år 1943 sammanträtt två gånger, nämligen d. 14 maj och d. 5 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid majsammanträdet höll prof. Erik Wellander föredrag över ämnet »Språkvård och juristsvenska». Vid sammanträdet i november, till vilket även inbjudits i Skåne vistande danska jurister, hölls föredrag av prof. Hjalmar Karlgren om »Civilrättslig rättsåskådning i det nya Tyskland». Till styrelseledamöter för år 1944 ha utsetts presidenten Karl Schlyter, ordf., prof. Ragnar Bergendal, v. ordf., hovrättsrådet Gunnar Nilsson, sekr., advokaten Carl W. Bergström, kassaförvaltare, borgmästaren Thomas Munck af Rosenschöld, sexmästare, prof. Hjalmar Karlgren och landsfogden Otto Rosengren. Föreningens medlemsantal utgör 142.

 

    Nordvästra Skånes juristföreninghade årsmöte i Hälsingborg d. 4 dec. 1943. Föredrag hölls av statsrådet Thorwald Bergquist, över ämnet »Böra fideikommissen avvecklas?». Styrelsen består av borgmästaren Joël Laurin, Hälsingborg, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld, Landskrona, häradshövdingen G. A. Eriksson, Ängelholm, samt advokaterna Henry Ljunggren och Olof Lundqvist i Hälsingborg, den senare sekreterare och skattmästare. Föreningen har omkring 40 medlemmar.

 

    Hallands juristföreninghade ordinarie sammanträde d. 27 nov. 1943, då föredrag hölls av prof. Einar Sjövall över ämnet »Den rättsmedicinska obduktionen i rättsskipningens tjänst». Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Maths Heuman, ordf., jur. dr Karl Hillgård, v. ordf., häradshövdingen

NOTISER. 489Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, och advokaten Olof Hammarskjöld med häradshövdingen John Samuelson och assessorn Åke Svensson, sekr. och klubbmästare, såsom suppleanter. Föreningen har 58 medlemmar.