Göteborgs juristklubbhar under år 1943 haft fyra sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av assessorn Gösta Wilkens över ämnet »En översikt över den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott», av akademiekanslern O. Hj. Granfelt över ämnet »Det rättsliga förfarandet mot Jesus av Nazareth», av prof. Åke Malmström över ämnet »Några problem rörande köp av fast egendom» och av prof. Olof Ekelöf om de föreslagna handels- och sjöfartsdomstolarna.
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 16 dec. 1943 rådmannen Andreas Cervin, ordf., advokaten Ivar Glimstedt, v. ordf., advokaten Sven Collcen, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers, bibliotekarie, samt notarien Torsten Schiller, sexmästare. Antalet medlemmar i juristklubben uppgick vid årsskiftet till 304.

 

    Värmlands läns juristföreninghar under år 1943 avhållit två sammanträden, nämligen årsmöte d. 10 april, därvid sekreteraren ii Sveriges advokatsamfund advokaten Holger Wiklund höll föredrag över ämnet »God advokatsed», samt d. 4 december, därvid prof. Ivar Agge talade över ämnet »Kriminalvård i frihet». Styrelsen utgöres av häradshövding Ivar Hessius, rådman Harry Jacobson, länsnotarie Bertil Geijer, bankombudsman Arne Lyth och advokat Fritz Helmer. Suppleanter äro polismästaren Gustav Ljungström, e. o. länsnotarie Gunnar Forsberg och advokaterna Nils Tyrén, Olle Jonsson och Bertil Berggren. Medlemsantalet utgör omkring 50.

 

    Örebro läns juristföreninghöll årsmöte d. 8 dec. 1943. Därvid höll justitierådet Nils Alexanderson föredrag över ämnet »Strödda anteckningar och reflexioner rörande skadestånd, med utgångspunkt i nyare rättsfall». Vid sammanträdet omvaldes styrelseledamöter och revisorer. Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, f. d. rådmannen Gustaf Tisell, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Claes Ljung. Föreningen har 65 medlemmar.

 

    Västmanlands juristföreninghar under år 1943 avhållit fem ordinarie sammanträden med följande föredrag, nämligen d. 19 febr. av statsrådet Thorwald Bergquist över ämnet »Något om kristids,lagstiftningen», d. 9 april av direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Bertil Kugelberg om »Erfarenheter från det arbetsrättsliga området», d. 12 maj av prof. Halvar Sundberg ang. »Något om rättsskyddet i offentligrättsliga förhållanden», d. 15 okt. av prof. Karl Olivecrona om »Rättsfilosofi och juridik» samt d. 19 nov. av landshövding Walter Murray om »Den juridiska karriären». Vid årets sista sammanträde, d. 19 nov., högtidlighölls föreningens 20-åriga tillvaro med middag, vartill föreningens nuvarande och förutvarande medlemmar jämte damer inbjudits. Dessutom hade särskilt inbjudits föreningens båda hedersledamöter landshövding Murray och statsrådet Bergquist med fruar.

490 NOTISER.    Föreningens styrelse för år 1944 utgöres av ombudsmannen hos A.B. Svenska metallverken Eric Genell, ordf., häradshövdingen Otto Carlsson, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, sekr., länsbokhållaren Ivan Belinki, skattmästare, stadsdirektören Thjelvar Hedberg, klubbmästare, samt rådmannen Folke Höijer och kommunalborgmästaren i Arboga Daniel Ekelund. Antalet medlemmar i föreningen vid årsskiftet utgör 59.