Dalarnas juristföreninghar avhållit ordinarie årssammanträde d. 19 juni 1943, därvid föredrag hölls av häradshövdingen Olof Thulin, Hedemora över ämnet »Några synpunkter på domsagoreformen». Styrelsen består av häradshövdingen Erik Björkman, Ludvika, ordf., häradshövdingen Fredrik Killander, Falun, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning, Falun, sekr., advokaten Thore Landberg, Falun, skattmästare, samt rådmannen Gunnar Hallert, Falun, klubbmästare. Föreningen har ett 30-tal medlemmar.

 

    Gävleborgs läns juristföreninghar under år 1943 hållit två ordinarie sammanträden. Vid det ena höll prof. Erik Wellander föredrag över ämnet »Svensk språkvård» och vid det andra hovrättsrådet Nils Beckman om den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrotten. Diskussion följde efter båda föredragen. Styrelsen består av häradshövdingen Ragnar Grönhagen, Storvik, ordf., häradshövdingen Folke Drangel, Gävle, v. ordf., advokaten Gösta Malmsten, Gävle, sekr., kassaman och klubbmästare, kommunalborgmästaren Erik Lindgren, Bollnäs, och länsbokhållaren Bo Kellgren, Gävle, med rådmannen Yngve Carlsson, Söderhamn, och advokaten Hans Lindberg, Gävle, som suppleanter.

 

    Västernorrlands juristklubbhöll d. 2 okt. 1943 sitt årssammanträde i Härnösand under ordförandeskap av häradshövdingen Ingemar Kramer i Sundsvall. Omval skedde av klubbens styrelse, som nu består av häradshövdingen Kramer, Sundsvall, ordf., länsassessorn Hilding Björne, Härnösand, v. ordf., advokaten Albert Hansson, Härnösand, sekr. och kassör, advokaten Volter Sjöberg, Örnsköldsvik, och advokaten Gunnar Fogelqvist, Sundsvall. Till styrelsesuppleanter valdes häradshövdingen Herbert Beckman, Sollefteå, häradshövdingen Folke Rudewall, Sundsvall, och rådmannen Eric Söderlind, Härnösand. Till revisor utsågs advokaten Rickard Bergengren, Härnösand, med advokaten Anna-Lisa Ahlberg, Härnösand, till suppleant. Till hedersledamot valdes enhälligt landshövdingen Arthur Engberg. Föreningens medlemsantal uppgår till 36.
    Under året har hållits två sammanträden, d. 2 okt. 1943 av advokaten Albert Hansson över förslaget till lag om redovisningsmedel och d. 20 nov. 1943 av skyddskonsulenten S. C. Lilliehöök om skyddsarbetet.

 

    Östersunds juristklubbhar haft ordinarie sammanträde d. 29 maj 1943, därvid föredrag hölls av e. hovrättsfiskalen L. J. Wallmark över ämnet »Något om bevisningen enligt nya rättegångsbalken». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Diden CappelenSmith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är assessorn Åke Jansler. Klubben har 44 medlemmar.