NOTISER. 491    Övre Norrlands juristförbund har på grund av tidsläget icke kunnat samla sina medlemmar till något allmänt sammanträde under 1943. — Ordförande i förbundsstyrelsen är presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med landssekreteraren Sven Arne Swedberg, borgmästaren Thomas Lundquist och vattenrättsdomaren Folke Löwing såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Erik Fristedt, häradshövdingen Yngve Kristensson och landssekreteraren Ragnar Sundberg med advokaten Georg Linse, länsassessorn Gunnar Wik och landsfogden Axel Danielson såsom suppleanter.

 

    Västerbottens juristförening höll under 1943 sammanträde d. 11 juni i Umeå, varvid dr Nils Sahlström å Umedalens sjukhus höll föredrag om strafflagberedningens betänkande angående strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m. — Styrelsen består av hovrättsrådet Manne Zuhr, ordf., landssekreteraren Sven Arne Swedberg, v. ordf., advokaten Rudolf Ahlgren, häradshövdingen Johan Wandén och borgmästaren Thomas Lundquist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Norrbottens juristföreninghöll ordinarie årsmöte i Luleå d. 22 aug. 1943. Till ordförande valdes häradshövdingen Yngve Kristensson, Kalix, till v. ordförande kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, till sekreterare e. länsbokhållaren Curt Wildeman, Luleå, samt till klubbmästare länsnotarien Inge Fröberg, Luleå. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

    Nytt justitieråd. K. M:t har d. 31 mars 1944 till justitieråd fr. o. m. 20 april 1944 utnämnt rådmannen i Stockholm Halvar Lech.
    Justitierådet Lech är född i Kvistofta i Malmöhus län 1894. Han avlade studentex. i Hälsingborg 1911 och jur. kand. ex. i Lund 1916. Efter tjänstgöring hos länsstyrelsen i Värmlands län, varunder han innehade förordnanden såsom länsnotarie och kronofogde, började han 1919 tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt. Han blev där kriminalassessor 1923, civilassessor sedermera förste assessor 1927 och rådman 1936. Han har tillika tjänstgjort vid krigsdomstolarna, från 1941 såsom krigsdomare vid Roslagens och Svea flygflottiljer samt vid Stockholms luftvärnsregemente.
    Han blev 1937 utsedd att deltaga i överläggningar med straffrättskommittén och 1943 vald till militieombudsmannens ställföreträdare. Han har varit ledamot av styrelsen för statens kriminaltekniska anstalt och för föreningen Sveriges stadsdomare.