Processlagberedningen. K. M:t har 28 april 1944 förordnat, att processlagberedningens verksamhet skall upphöra med utgången av april 1944 samt entledigat f. d. justitierådet Natanael Gärde, professorn juris doktor Thore Engströmer, hovrättsrådet Gustav Söderlund och hovrättsassessorn Sven Strömberg från dem meddelade uppdrag i beredningen.

 

    Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 30 mars 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 17 mars 1944, tillkallat assessorn i Svea hovrätt Gustaf Adolf Widell att jämte andra personer biträda inom försvarsdepartementet med fortsatt utredning rörande marinintendenturkårens organisation och omfattning.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 3 maj 1944, jämlikt K. M:ts bemyndigande 5 juni 1942, förordnat vattenrättsdomaren vid österbygdens vattendomstol Fabian Appelberg och ledamoten av riksdagens andra kammare jur. dr G. Hedlund att jämte andra personer biträda skogsstyrelsen vid utredning ang. flottningsväsendet och flottningslagstiftningen.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 21 april 1944 beviljat statssekreteraren och expeditionschefen i departementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Knut Elliot entledigande fr. s. d. från statssekreterar- och expeditionschefsförordnandet samt förordnat chefen för finansdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet i Svea hovrätt Enar Eckerberg att fr. o. m. 22 april 1944 vara statssekreterare och expeditionschef i handelsdepartementet.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 5 maj 1944 till byråchef för lagärenden i folkhushållningsdepartementet förordnat t. f. byråchefen därstädes, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingvar Lindell.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 mars 1944 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 april 1944 utnämnt riksdagens justitieombudsman, häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Folke Rudewall;
    14 april 1944 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 maj utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Unger;
    21 april 1944 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Thomasson att fr. o. m. 1 maj 1944 förvalta ett revisionssekreterarämbete.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    17 mars 1944 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 april 1944 utnämnt riksdagens milititieombudsman, revisionssekreteraren Ivar Wieslander och byråchefen i finansdepartementet, assessorn i hovrätten Kurt Wulff, med förklaring tillika betr. Wulff att utnämningen icke föranleder rubbning i byråchefsförordnandet;
    s. d. till ordförande resp. vice ordförande å division i Göta hovrätt för tiden 1 april 1944—30 juni 1945 förordnat hovrättsråden Bertil Palmgren och Jean Olsson;
    28 april 1944 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 maj 1944 utnämnt assessorerna i nämnda hovrätt John Frostmark och Gösta Källblad.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    31 mars 1944 till häradshövding i Inlands domsaga fr. o. m. 1 maj 1944 utnämnt revisionssekreteraren Hilmer Kollberg;
    14 april 1944 beviljat häradshövdingen i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga Nils Wihlborg avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 28 juli 1944;

494 PERSONALNOTISER.    28 april 1944 till häradshövding i Medelpads östra domsaga fr. o. m. 1 maj 1944 utnämnt f. d. statssekreteraren, hovrättsrådet i Svea hovrätt Knut Elliot;
    5 maj 1944 till häradshövding i Orusts och Tjörns domsaga fr. o. m. 1 okt. 1944 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för övre Norrland Bertil Koch.