Rådhusrätterna. K. M:t har
    17 mars 1944 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Lidköping, innebärande bl. a. att rådhusrätten och magistraten fr. o. m. dag då nyutnämnd borgmästare tillträder sin tjänst skall vara organiserad på tre lagfarna ledamöter;
    31 mars 1944 förklarat bestämmelserna i stadgan 2 sept. 1938 för Göteborgs magistrat och rådhusrätt icke utgöra hinder för att en extra avdelning, bestående av två ordinarie eller extra ordinarie rådmän och en ordinarie eller extra ordinarie assessor, fr. o. m. 1 april 1944 inrättas och, till dess magistraten anmäler att behov därav upphört, bibehålles vid rådhusrätten för handläggning av brottmål till den omfattning samfällda rådhusrätten bestämmer;
    s. d. till ordförande å Göteborgs rådhusrätts femte avdelning fr. o. m. 4 maj 1944 under fem år förordnat ordföranden å rådhusrättens sjätte avdelning rådmannen Gösta Bäärnhielm och till ordförande å sistnämnda avdelning under samma tid vice ordföranden å femte avdelningen rådmannen Gustaf Bergqvist.
    Göta hovrätt har 3 april 1944 förordnat t. f. rådmannen Sten Lindquist att fr. o. m. 1 april 1944 t. v. vara ordförande å den nyinrättade extra brottmålsavdelningen vid Göteborgs rådhusrätt.
    Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har 10 mars 1944 beviljat ordföranden å Göteborgs rådshusrätts femte avdelning, rådmannen Nils Falck avsked fr. o. m. 4 maj 1944. Göteborgs stadsfullmäktige ha sistnämnda dag till rådman valt assessorn i rådhusrätten, t. f. rådmannen Sten Lindquist.
    K. M:t har 28 april 1944 anbefallt länsstyrelsen i Blekinge län att verkställa utredning dels huruvida Karlshamns stad bör i judiciellt avseende förenas med domsaga, dels ock, i samråd med hovrätten över Skåne och Blekinge, huruvida i samband med stadens eventuella landsrättsförläggning ändring i gällande domsagoindelning inom länet bör komma till stånd.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    24 mars 1944 beviljat f. d. rådmannen i Luleå Pontus Sandström entledigande med utgången av mars 1944 från förordnande såsom krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente, Norrbottens artillerikår, Bodens artilleriregemente och Bodens ingenjörkår samt i särskilda krigsrätten i Boden;
    31 mars 1944 till krigsdomare i regementskrigsrätten vid Bergslagens artilleriregemente för tiden 1 april—31 dec. 1945 förordnat häradshövdingen i östersysslets domsaga Ivar Hessius;
    14 april 1944 till vice krigsdomare för tiden till utgången av år 1945 förordnat, i regementskrigsrätten vid Södermanlands pansarregemente rådmannen i Västerås Martin Lindheimer och i särskilda krigsrätten i Stockholm asessorn vid Stockholms rådhusrätt Allan Wirgin.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 21 april 1944 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Birger Brandt att till utgången av år 1947 vara suppleant i interneringsnämnden.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 21 april 1944 till suppleanter i ungdomsfängelsenämnden förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet Lars Gunnar Ohlsson t. o. m. 30 nov. 1948, byråchefen i fångvårdsstyrelsen Axel Wennerholm, biträdande föredraganden i medicinalstyrelsen, med. lic. Gunnar Axel Rudolf Lundquist och lärarinnan Rut Claëson till utgången av år 1947 samt jur. kand. Anna Maja Silfverstolpe, född Dalén, t. o. m. 4 april 1946.