SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING

1943.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSORN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK

M. M.

 

Branting, Georg. Lagröta eller det svenska rättssamhällets förfall. Sthm. Trots allt. 132 s. Kr. 4.50.
Festskrift tillägnad Thore Engströmer. Upps. Lundequistska bokh. 239 s. Kr. 7.50. — Uppsala universitets årsskrift. 1942.3. (SvJT 1943 s. 331.)
Herlitz, Nils. Svensk frihet. Sthm. Norstedt. 276 s. Kr. 8.50. (SvJT 1944 s. 58.)
Petzäll, Åke. Rätt och individ. Sthm. Bonnier. 87 s. Kr. 3.25. — Göteborgs högskola. Forskningar och föreläsningar. (SvJT 1944 s. 607.)
Sundberg, Halvar G. F. Strödda uppsatser om rättsutveckling och rättsupplösning. Sthm. Norstedt. 185 s. Kr. 12.00. (SvJT 1944 s. 543.)

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Munktell, Henrik. Brott och straff i svensk rättsutveckling. Sthm. Geber. 47 s. Kr. 1.50. — Det levande förflutna. Svenska historiska föreningens folkskrifter. 5.
Norrback, Axel. Rusernas rätt och de svenska landskapslagarna. Översättning och jämförelser. Sthm. Norstedt. 94 s., 1 pl., 1 karta. Kr. 7.50.
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar av ÅKE HOLMBÄCK och ELIAS WESSÉN. Ser. 4. Skånelagen och Gutalagen. Sthm. Geber. 422 s. Kr. 15.50. (SvJT 1944 s. 421.)

 

PRIVATRÄTT.

 

Belfrage, Kurt, Svensk handelsrätt i sammandrag för handelsskolor och menige man. 13. uppl. Sthm. Fahlcrantz & Gumælius. 338 s. Kr. 8.75. — Allmännyttiga handböcker. 4.
Björling, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 9. uppl. ombesörjd av ÅKE MALMSTRÖM. Lund. Gleerup. 352 s. Kr. 10.50. (SvJT 1943 s. 807.)
Gamby, Erik. Lagarna om litterär, musikalisk, konstnärlig, fotografisk äganderätt. Deras tillämpning och konsekvenser. Sthm. Förf. 80 s. Kr. 2.75.
Karlgren, Hjalmar. Skadeståndsläran. Lund. Gleerup. 173 s. Kr. 8.50. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 3. (SvJT 1944 s. 532.)
Ljungman, Seve. Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas rättsliga behandling. Akad. avh. (Sthms högsk.) Upps. Almqvist & Wiksell. 302 s. Kr. 9.50.
Pihlgren, Å. (&) Sandblom, C. Handelsrätt. Sthm. Fritze. 230 s. Kr. 5.25.
Schmidt, Folke. Faran och försäkringsfallet. En försäkringsrättslig studie. Lund. Gleerup. 262 s. Kr. 8.50. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 4.
Sjölagen av den 12 juni 1891 i dess nuvarande lydelse jämte vissa andra författningar rörande sjöfarten. Utg. år 1943 av Stockholms högskolas juridiska förening. Sthm. (Nord. bokh.) 168 s. Kr. 4.00.

 

STRAFFRÄTT.

 

Ekeberg, Birger, Strahl, Ivar & Beckman, Nils. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 371 s. Kr. 11.50. (SvJT 1943 s. 136.)
Gerle, Bo. Mordbrännare. En kriminalpsykologisk studie på grundval av ett svenskt rättspsykiatriskt material. Akad. avh. Lund. Gleerup. 183 s. Kr. 8.00. (SvJT 1943 s. 801.)
Kinberg, Olof, Inghe, Gunnar & Riemer, Svend. Incestproblemet i Sverige. Sthm. Natur och kultur. 415 s. Kr. 12.00. (SvJT 1944 s. 538.)

 

PROCESSRÄTT.

 

Engströmer, Thore, Om konkursgäldenärs vid konkursens inträde an-

 

1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1943. 549hängiga rättegångar med hänsyn till nya rättegångsbalken. Upps. Lundequistska bokh. 21 s. Kr. 0.75. — Uppsala universitets årsskrift. 1942. 6. (SvJT 1943 s. 806.)
Hörstadius, Ejnar, Om föredragning för domstol. Ett föredrag. Sthlm. (Akademisk maskinskrift.) 30 s. Kr. 2.25.
Olivecrona, K. Domen i tvistemål. Lund. Gleerup. 252 s. Kr. 8.50. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 2. (SvJT 1944 s. 353.)
Wachtmeister, Arvid. För ung att tala sanning? Barn som vittnen. Sthm. Natur och kultur. 177 s. Kr. 8.00. (SvJT 1944 s. 55.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Bergils, H. Kortfattad översikt av svensk alkohollagstiftning och dess tillämpning. Sthm. O. Eklund. 160 s. Kr. 4.50.
Boëthius, Bertil. Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719—1815. Sthm. Norstedt. 683 s. Kr. 22.00. — Monografier utg. av Stockholms kommunalförvaltning.
Boëthius, Gösta, De nya skatteförfattningarna (Gällande fr. o. m. 1943) samt viktigare prejudikat 1941—1942. Suppl. till Våra skatter. D. 3.(Författningssamling.) Sthm. Geber. 47 s. Kr. 2.25.
Bonow, Mauritz. Stat och näringsliv. Sthm. Koop. förb. 279 s. Kr. 3.75.
Eek, Hilding. Administrativa frihetsberövanden. Bidrag till studiet av rättssäkerhetsmomenten i socialrätten. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 201 s. Kr. 10.00. (SvJT 1943 s. 805.)
Herlitz, Nils. Förvaltningsrättsliga grunddrag. Valda uppsatser. Sthm. Norstedt. 159 s. Kr. 8.00. (SvJT 1940 s. 424.)
Herlitz, Nils. Svensk samhällslära. Under medverkan av ALF JOHANSSON. 5. uppl. Sthm. Sv. bokf. (Norstedt.) 168 s. Kr. 2.40.
Jacobsson, Ebbe. Livförsäkring och skatt. Om försäkringstagares och försäkringsgivares beskattning. Sthm. (Försäkringsjuridiska fören.) 171 s. Kr. 7.50. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation. 5.
Kuylenstierna, Carl W. U. & Rosenqvist, Eric. 1943 års krigskonjunkturskatt. Författningstext och kommentar. Sthm. Tiden. 247 s. Kr. 5.75.
Lag om fattigvården den 14 juni 1918 och andra författningar rörande den offentliga hjälpverksamheten. Med förklaringar. . . utg. av JACOB LINDERS. 9. uppl. Under medverkan av ERIC WAHLBERG. Sthm. Norstedt. 509 s. Kr. 12.50. (SvJT 1944 s. 430.)
Olsson, John. 1943 års bidragsförskottslag. Sthm. Landskommunernas blankett- & bokförlag. 168 s. Kr. 4.50. (SvJT 1943 s. 807.)
Sandström, K. G. A. Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt. Sthm. Norstedt. 665 s. Kr. 32.00.
Skottsberg, Brita & Hessler, Carl Arvid. Förbundsstaten. Organisation och befogenheter. Sthm. Bonnier. 183 s. Kr. 5.50. — Göteborgs högskola. Forskningar och föreläsningar.
Sundberg, Halvar G. F. Grunddragen av allmän förvaltningsrätt. Sthm. Norstedt. 228 s. Kr. 20.00. (SvJT 1944 s. 54.)
Uppslagsbok över Sveriges kristidsorgan. Sthm. (Seelig.) 79 s. Kr. 4.50.
Westman, E. G. Lagen om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän. Kommenterande redogörelse. Sthm. Norstedt. 89 s. Kr. 4.00.
Wirsäll, Nils-Erik & Törnquist, Harry. Köpmannen. Hans deklaration och skatter. En vägledande översikt med hänsynstagande även till omsättnings- och krigskonjunkturskatterna. Granskad av C. P. ENGBLOM. Sthm. Norstedt. 114 s. Kr. 4.75.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Eek, Hilding. Statens maktsfär i luftrummet. Sthm. Geber. 51 s. Kr. 1.50. (SvJT 1944 s. 430.)
Erich, R. Studier i internationell rättskipning. Lund. Gleerup. 83 s. Kr. 3.50. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 31. (SvJT 1943 s. 623.)
Hult, Phillips, Föräldrar och barn enligt svensk internationell privaträtt. Sthm. Norstedt. 152 s. Kr. 7.00.
Sundberg, Halvar G. F. Krig och neutralitet enligt svensk folkrätt. Sthm. Folkförsvaret (Seelig). 59 s. Kr. 3.00.
Utlänningshandbok. Årg. 1943. Utlänningslagen och därmed sammanhängande författningar samt passkungörelserna m. m. Utg. genom justitiedepartementets försorg d. 1 nov. 1943. Sthm. (Nord. bokh.) 103 s. Kr. 1.25.