Viktigare författningar i kraft 1 juli 1944. Bland författningar som träda i kraft d. 1 juli 1944 märkas: lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen, lag om ändrad lydelse av 8, 21 och 22 §§ adoptionslagen, lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga, lag om ändring i lagen om fri rättegång, lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen, lag om kastrering, lag om ändring i 9, 11 och 15 kap. giftermålsbalken, lag ang. ändrad lydelse av 20, 21 och 22 §§ lagen om barn i äktenskap, lag ang. ändrad lydelse av 33 § lagen om barn utom äktenskap, lag om köpares rätt till märkt virke. Den nya lagstiftningen om rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m. är avsedd att träda i kraft den 1 juli.

E. Bz.

 

    Ur Svensk författningssamling.
    174. KK 28 april 1944 om ändrad lydelse av 25 § stadgan d. 8 april 1938 (nr 135) ang. vård och behandling av dem som ådömts ungdomsfängelse.
    175. Lag 28 april 1944 om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (nr 293).
    180. Lag 5 maj 1944 ang. ändrad lydelse av 8, 21 och 22 §§ lagen d. 14 juni 1917 (nr 378) om adoption.
    181. Lag 5 maj 1944 om redovisningsmedel.
    182. Lag 5 maj 1944 om ändrad lydelse av 17 kap. 2 § handelsbalken.
    183. Lag 5 maj 1944 om ändring i konkurslagen.
    188. Lag 12 maj 1944 ang. ändrad lydelse av 27 § lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker.
    199. Lag 12 maj 1944 om ändrad lydelse av 4 kap. 14, 15 och 16 §§ vattenlagen.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 567    201. KK 12 maj 1944 ang. översändande av underrättelse om nådeansökning.
    212. Lag 12 maj 1944 ang. ändring i lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång.
    213. Lag 12 maj 1944 om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § rättegångsbalken i 1734 års lag.
    214. KK 12 maj 1944 ang. ändring i förordn. d. 19 dec. 1919 (nr 790) om vad iakttagas skall vid tillämpningen av lagen om fri rättegång d. 19 juni 1919 (nr 367).
    215. Lag 19 maj 1944 om eftergift av åtal mot vissa underåriga.
    216. Lag 19 maj 1944 om ändrad lydelse av 2 § 3 mom. barnavårdslagen d. 6 juni 1924 (nr 361).
    217. Lag 19 maj 1944 om ändrad lydelse av 49 a § alkoholistlagen d. 12 juni 1931 (nr 233).
    219. Lag 19 maj 1944 om djurskydd.
    220. Lag 19 maj 1944 om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen.
    221. KF 19 maj 1944 om ändrad lydelse av 1 och 35 §§ hälsovårdsstadgan d. 19 juni 1919 (nr 566).
    222. KK 26 maj 1944 ang. fortsatt giltighet av kung. d. 4 juni 1943 (nr 310) ang. allmänt prisstopp.
    239. Kungl. socialstyrelsens cirk. 15 maj 1944 med anvisningar rörande utlännings resa genom vissa delar av riket.
    244. Lag 26 maj 1944 om upphävande av vissa lagar rörande utmätning, återtagande av avbetalningsgods och anstånd med betalning av hyra m. m.
    245. KF 26 maj 1944 ang. tillämpning av moratorielagen å värnpliktiga m. fl.
    246. KK 19 maj 1944 om antagande av aspiranter å länsnotarie-, länsbokhållar- och taxeringsassistenttjänster m. m.
 

E. Bz.