Tidsskrift for rettsvitenskap har utgivit ännu ett häfte — första och t. v. sista häftet för år 1944, tidskriftens 57:e årgång (jfr SvJT 1944 s. 471). Av ett i häftet intaget meddelande till prenumeranterna framgår, att Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets Pressedirektorat genom beslut d. 26 febr. 1944 på grund av den försämrade papperssituationen förordnat att tidskriften skall upphöra att utkomma från d. 1 april detta år. Häftet inledes med en nekrolog över framlidne professorn Lauri Cederberg av akademiekanslern O. Hj. GRANFELT (S. 1—2) och innehåller för övrigt

 

37—447004. Svensk Juristtidning 1944.

578 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.följande: »Om Rettsvitenskap» av højesterettsadvokat EDVARD Løchen (s. 3—14); »Driftsherrens Erstatningsansvar for Entreprenørens Forseelser udenfor Kontraktsforhold» av Landsdommer J. L. FROST (S. 15—73); »Biskop og bedste Bygdemænd» av prof. POUL JOHS. JØRGENSEN (S. 74—131); »Overdragelse og pantsettelse av forsikringskrav før forsikringstilfellet er intruffet» av højesterettsadvokat dr. jur. JØRGEN ØVERGAARD (S. 132—147); Anm. av SEVE LJUNGMAN: Om skada och olägenhet från grannfastighet, av prof. VINDING KRUSE (S. 148—151); Anm. av HJALMAR KARLGREN: Skadeståndsläran, av prof. HENRY USSING (S. 151—155); Anm. av HENRY USSING: Dansk Obligationsret, av prof. HÅKAN NIAL (S. 155—157).

E. Bz.