Suomen kriminalistiyhdistyksen vuosikirja 1943. Kriminalistföreningens i Finland årsbok 1943. Hfors 1944. 78 s. Fmk 50.00.
    Kriminalistföreningens i Finland för någon tid sedan utkomna årsbok för år 1943 innehåller ett återgivande på finska språket av förhandlingarna vid det gemensamma möte som kriminalistföreningen och föreningen »Suomalainen Lakimiesyhdistys» (Finska juristföreningen) den 14 april 1943 avhöllo i Helsingfors. Detta möte, vid vilket den nya lagstiftningen om unga förbrytare utgjorde diskussionsämne och vid vilket även flera representanter från Sverige deltogo, har tidigare omnämnts i SvJT (1943 s. 521). Årsboken innehåller dessutom, på finska och svenska, handlingar, som hänföra sig till föreningens officiella verksamhet, nämligen berättelse över föreningens verksamhet år 1942, förvaltningen av föreningens penningmedel, årsmötets protokoll samt förteckning över styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 1943—1944.

E. Bz.

 

    Nya böcker.
ANDERSEN, POUL. Dansk Statsforfatningsret. I. Khvn 1944. Gyldendal. 470 sKr. 20.00, inb. kr. 24.00.

HANSEN, K. A. Ferieloven. Ministerielle Afgørelser m. v. angaaende Ferieloven. Khvn 1944. Schultz. 384 s. Kr. 49.40.
KOBBERNAGEL, JAN. Erhvervsretten i Grundtræk. 2. Hæfte. Khvn 1944. Harck. 266 s. Kr. 8.50.
KRUSE, VINDING. Det kommende Samfund. I.—II. Khvn 1944. Busck. 1234 s. Kr. 30.00, inb. kr. 38.00.
— Noter til Ejendomsretten. 2 Udg. Khvn 1944. Busck. 84 s. Kr. 3.50.
LUND, TORBEN. Billedkunsten i retlig Belysning. En Fremstilling af den åndeHge Ejendomsret til Kunstværker, Arkitektur, Kunstindustri, Fotografier og Mønstre. Diss. Khvn 1944. Gad. 386 s. Kr. 18.00.
— Om Forringelse af Litteratur-, Musik- og Kunstværker. Droit moral og Undervisningsministeriet. Khvn 1944. Gad. 84 s. Kr. 3.50.
LUNØE, IB. Dansk Personnavneret. Khvn 1944. Gad. 156 s. Kr. 8.50.
VERKKO, VELI. Alkohollagstiftningens inverkan på brottsligheten i Finland. En statistisk undersökning. Hfors 1944. Söderström & Co. 161 s. FMk 69.00.
ØSTREM, SIGURD. Forvaltningskontroll i norsk næringsrett. Oslo 1944. Centralforlaget. 124 s. Inb. kr. 4.97.

K. R.