Finlands advokatförbund grundades d. 24 mars 1919 och kunde således samma dag detta år fira minnet av sin tjugufemåriga verksamhet. D. 24 mars 1944 samlades förbundets medlemmar till jubileumsmöte i stadshusets festsal i förbundets födelsestad Åbo. Till mötet hade infunnit sig som inbjudna gäster representanter för landets domarekår samt juristkretsar även som förofficiella myndigheter och för tidningspressen. Förbundets egna medlemmar hade talrikt hörsammat kallelsen.
    Mötet öppnades av förbundets ordförande advokaten Lauri Castrén, vilken i sitt hälsningstal kastade en blick på förbundets 25-åriga verksamhet samt på förhållandena inom advokatväsendet före stiftandet av advokatförbundet. Utom stadgeenliga ärenden, som behandlades vid mötet, höllos därvid tre föredrag. Förbundets sekreterare, professor Bruno A. Salmiala, talade om »Finlands advokatförbunds verksamhet under dess första 25-årsperiod», advokaten Bertil Godenhielm om »Den danske advokaten» och professor Salmiala även om »Finlands advokatförbunds normer angående god advokatsed».
    Vid mötet framfördes lyckönskningar till det jubilerande förbundet av ett flertal av de inbjudna gästerna och många av dem, som icke varit i tillfälle att personligen infinna sig, sände hälsningstelegram, bland dem även justitieministern. Brodersammanslutningarna i Sverige och Danmark uppvaktade förbundet, Sveriges advokatsamfund med en smakfull adress och Sagførerraadet i Danmark med en praktfull blomsterpjäs i de finska färgerna.
    Deltagarna i mötet hade av Åbo advokatförening inbjudits på lunch, och Åbo stad bjöd efter avslutat möte på kaffe. På kvällen samlades såväl de inbjudna gästerna som medlemmar av förbundet å Hotel Hamburger Börs på festmiddag, som Finlands advokatförbund gav. Vid middagen höllos många tal och stämningen var god och förtröstansfull beträffande framtiden.
    På grund av rådande förhållanden försiggick jubileumsfestligheterna under anspråkslösa former. Många av de inbjudna gästerna voro av de abnorma tiderna förhindrade att företaga en resa till jubileumsmötet. I mötet deltagande medlemmar av förbundet medföra säkerligen därifrån minnen, som de bevara i angenäm hågkomst, minnen jämförliga med dem från tjugufem år tidigare.

L. C.

 

    Gemensamt förbund för Finlands domarkår. I mediet av maj 1944 sammankommo i Helsingfors representanter för olika inom landet existerande föreningar av över- och underrättsdomare för att överlägga om önskvärdheten av grundandet av ett gemensamt organ för Finlands lagfarna domarkår. Man var ense om förslaget och enhälligt beslöts förbundets bildande. Dess syftemål angavs vara att såsom den lagfarna domarkårens föreningsband främja dennas gemensamma intressen. Ordinarie möte skulle hållas vartannat år. Till förbundets ordförande valdes presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen U. J. Castrén och till vice ordförande förutvarande hovrättspresidenten häradshövdingen i Helsinge domsaga J. F. Selin. Förbundets sekreterare blev förvaltningsrådet Ikkala och skattmästare justitierådet Möller.

O. Hj. G.