Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under år 1943, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för 1942 (jfr SvJT 1943 s. 289):

  uppsalalundsthlms:a
nyinskrivna juris studernade19428984161327
194310693183382
avlagda juris kandidatexamina19428359114256
19437244100216
statsvetenskaplig juridisk examen194265519
1943371017


I. S.

 

    Antalet juris studerande som prenumerera på SvJT utgör vid detta häftes pressläggning 998. Hela antalet studerande inskrivna vid de juridiska fakulteterna utgjorde förliden hösttermin enligt studentkatalogerna omkring 1,700. För tidskriftens ordentliga tillhandahållande åt prenumeranterna är det av stor vikt att varje adressförändring omedelbart anmäles för expeditionen, A.-B. P. A. Norstedt & Söner, Tryckerigatan 2, Stockholm. Framför allt torde före årets slut benäget anmälas ändrad adress för påföljande termin. Expeditionen är även tacksam erhålla anmälan när titeln jur. stud. skall ändras till jur. kand. Den som icke önskar behålla tidskriften ett följande år bör före årsskiftet göra anmälan härom hos expeditionen; i annat fall utsändes första häftet mot postförskott under den gamla adressen. Med hänsyn till det särskilt billiga pris som tillämpas för juris studerande (8 kr. mot 14 kr. för andra prenumeranter och 16 kr. i bokhandeln) lönar det sig att prenumerera redan under studietiden; det blir billigare än att senare köpa igen studietidens årgångar.

 

    Aspiranter på tingsnotarieplats erinras om lämpligheten att, med bifogande av student- och jur. kand.-betyg ävensom ev. intyg om kunnighet i bokföring samt färdighet i stenografi och maskinskrivning, anmäla sig hos hovrätternas sekreterare. Dylik anmälan kan göras även före examens avläggande, därvid beräknad tid för denna angives och intyg om avlagda tentamina bifogas. Om plats företrädesvis önskas i viss eller vissa domsagor, angives detta.