586 NOTISER.    Fastighetsboksarbetet under 1943. Arbetsresultatet under år 1943 i jämförelse med åren 1939—1942 framgår av följande tablå (jfr SvJT 1943 s. 538).

domsagorna underantal färdigställda upplägg
 19391940194119421943
svea hovrätt54,85139,73344,68336,39629,892
göta hovrätt45,55628,24532,89327,13219,834
hovrätten över skåne och blekinge18,28612,34010,98410,3638,220
hovrätten för övre norrland13,4809,0687,6148,6955,144
summa132,17389,38696,13882,55963,090


    Såsom av tablån framgår, har sedan krigsutbrottet antalet årligen färdigställda upplägg, med undantag för ett enda år (1941), kontinuerligt nedgått. Minskningen är särskilt framträdande under år 1940, det första efter krigsutbrottet, och under år 1943. Undersöker man förhållandet mellan antalet under de olika åren till nya fastighetsböcker överförda fastigheter och det antal, som vid årets början återstod att överföra, blir emellertid bilden en väsentligt annan. Under år 1939 färdigställdes nämligen 20 % av det vid årets början obearbetade materialet, under det att motsvarande tal för år 1940 var 15.5 % och för vart och ett av åren 1941—1943 19 %. Procentuellt sett har sålunda i förhållande till det senaste förkrigsåret endast en obetydlig minskning i arbetsintensiteten ägt rum. Ett ännu bättre resultat hade säkerligen uppnåtts, därest rättsbildad för arbetet kvalificerad personal kunnat i större utsträckning ställas till förfogande än som under rådande försvarsberedskap varit möjligt.

    Arbetet är nu slutfört i 39 av rikets 115 domsagor. (Vid motsvarande tidpunkt förra året var antalet 31.) Av de färdigställda domsagorna lyda 17 under Svea hovrätt, 18 under Göta hovrätt, 3 under hovrätten över Skåne och Blekinge samt 1 under hovrätten för Övre Norrland. 15 av dessa domsagor äro s. k. sekreterardomsagor. Under år 1944 beräknas uppläggandet vara slutfört i ytterligare 17 domsagor och under år 1945 i 10 domsagor, allt enligt vederbörande häradshövdingars uppgifter. Till jämförelse må erinras att enligt uppgifter i januari 1943 arbetet antogs kunna under året slutföras i 11 domsagor, under det att resultatet blev 8. — Antalet icke färdigställda upplägg vid 1943 års utgång beräknades till omkring 268,000 i hela riket. Härav komma cirka 85,400 upplägg å domsagor inom Kopparbergs län, där ifrågavarande arbete bedrives endast i viss av K. M:t medgiven begränsad utsträckning. Återstående 182,600 upplägg borde — under förutsättning att erforderlig rättsbildad arbetskraft kan för ändamålet frigöras — motsvara 2 à 3 års normalt arbetsresultat.

C. G. B.