Pehr Evind Svinhufvud †. Den 29 febr. 1944 avled å sin gård Kotkaniemi i Luumäki socken av Wiborgs län Finlands förutvarande president Pehr Evind Svinhufvud. Med honom gick ur tiden en man, som icke blott hemma i sitt eget land utan även utomlands, framför allt i hela Skandinavien, främst naturligtvis i Sverige, sedan decennier tillbaka framstått och säkerligen även i framtiden länge kommer att framstå såsom den mest framträdande representanten för Finlands rättskamp under ofärdstider. Han förde denna strid med ett patos, som förlänade hans gärning en symbolisk resning. Han följde härvid obevekligt och utan hänsyn till personlig risk
    Wibelius' ord: »Lag skall överleva mig som jag långt efter den blev till.» Det kan icke nog högt värdesättas, vad Svinhufvud betytt såsom föredöme i lagtrohet, vad han både i ord och i handling utfört i kärlek till fäderneärvd samhällsordning och gammal rättskultur.
    Pehr Evind Svinhufvud var född i Sääksmäki socken i Tavastland år 1861. Efter avslutade universitetsstudier och förberedande praktisk juridisk utbildning, tjänstgjorde han vid Åbo hovrätt och avancerade där till assessor, från vilket ämbete Svinhufvud emellertid i administrativ väg entledigades år 1903. Under sin assessorstid var han ett antal år ledamot av Finlands lagberedning. Då en för landet ljusare politisk period inbröt, inträdde Svinhufvud åter i statens tjänst och blev inom kort utnämnd till häradshövding först i Heinola och senare i Lappvesi domsaga. Det var här han återigen genom sin vägran att efterkomma maktbud utan hemul i finländsk lag kom i konflikt med de ryska makthavandena i landet. Allom bekant torde vara, hurusom han blev med våld avlägsnad från sitt domaresäte i häradsrätten och förd till Sibirien. Icke ens under landsförvisningens långa år misströstade dock Svinhufvud om det rättas slutliga seger. »Än kommer dag, än är ej allt förbi», var härunder hans lösen och tro. Och den stunden kom, då den ryska frihetsrörelsens morgon grydde. Svinhufvuds hemfärd genom det vida Ryssland blev ett segertåg och efter hemkomsten förde ändrade politiska förhållanden honom till platsen som landets regerings- och senare statschef. Såsom sådan blev det honom förunnat att utfärda Finlands självständighetsförklaring. Svinhufvuds politiska gärning under senare år faller utanför Svensk Juristtidnings arbetsområde.
    För denna tidskrifts läsekrets är och förblir det centrala i Pehr Evind Svinhufvuds livsverk hans nästan övermänskliga, aldrig sviktande förvissning om sanningens och rättens slutliga seger även i tider, då mörker ruvar över landet, och hans tro på den manliga ståndaktighetens betydelse för denna övertygelses förverkligande.
 

O. Hj. Granfelt.