Højesteretsagfører Oskar Fich er afgaaet ved Døden 66 Aar gammel. Han var i Aarene 1927—41 Formand for det danske Sagførerraad og havde Ry som en fremragende Procedør.

V.

 

    Fhv. Statsminister M. P. Friis er afgaaet ved Døden i den høje Alder af 86 Aar. Han var i Tiden 1904—11 Departementschef i Justitsministeriet og derefter Chef for Overformynderiet, indtil han i 1923 trak sig tilbage. Under forrige Verdenskrig var han Formand for Den overordentlige Kommission, der forestod Danmarks Prisregulering, og under den politiske saakaldte Paaskekrise 1920 traadte han til som Statsminister og var i en vanskebg Overgangsperiode Chef for et »Forretningsministerium». Friis var en klog og myndig Embedsmand og besad en meget betydelig Arbejdsevne.
 

V.

 

    Gustaf Rhodin avled i Hjo d. 1 mars 1944. Han var född 1867 i denna stad, där hans fader var borgmästare. Efter att ha avlagt mogenhetsex. i Jönköping 1887 tog han hovrättsex. i Uppsala 1894 och förvärvade därefter tingsmeriter. År 1901 blev han t. f. borgmästare i Hjo och 1906 blev han ordinarie innehavare av ämbetet. Han och hans fader ha innehaft borgmästarämbetet i Hjo under sammanlagt nära 90 år.