DÖDSFALL. 591    Axel Herman Jönsson avled i Karlshamn d. 10 mars 1944. Född i Jämshög i Blekinge län 1885, avlade han studentex. i Kristianstad 1905 samt i Lund fil. kand. ex. 1910 och jur. kand. ex. 1915. Efter tingstjänstgöring började han 1917 advokatverksamhet i Karlshamn. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1920. Han anlitades i åtskilliga allmänna uppdrag.

 

    Hjalmar Louis Walentin Nyman avled i Stockholm d. 28 mars 1944. Han föddes i denna stad 1884, avlade mogenhetsex. där 1902 och hovrättsex. i Uppsala 1906. Redan under studietiden tjänstgjorde han i fångvårdsstyrelsen. Han blev e. o. amanuens i justitiedepartementet 1907 men satt ting 1909—10 och tjänstgjorde även i pensionsstyrelsen. Han blev e. föredragande i justitiedepartementet 1912, registrator där 1915, förste kanslisekreterare 1917, t. f. kansliråd 1918 och kansliråd 1924. Han var ledamot av styrelsen för statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö och av styrelsen för föreningen Skyddsvärnet m. fl. sociala institutioner samt v. ordf. i Svenska skyddsförbundet. Han deltog såsom tillkallad sakkunnig i ett flertal utredningar på fångvårdens område.

 

    Johan Tengbom avled d. 29 mars 1944. Han var född i Skälvum i Skaraborgs län 1882. Han avlade mogenhetsex. i Skara 1901 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1909. Efter tingssittning utövade han advokatverksamhet i Karlshamn 1913—1917 och blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1915. År 1917 blev han rådman i Karlshamn och 1928 borgmästare där. Han innehade många kommunala förtroendeuppdrag i staden.

 

    Per Ernst Magnus Kellgren avled d. 30 mars 1944. Han föddes i Uppsala 1863 samt avlade där mogenhetsex. 1883 och hovrättsex. 1888. Han blev vice häradshövding 1892. Därefter tjänstgjorde han i Göta hovrätt, varest han blev fiskal 1899, assessor 1900 och hovrättsråd 1910. Från detta ämbete avgick han på grund av uppnådd pensionsålder 1933.

 

    Axel Robert Gotthard Nyrén avled i Stockholm d. 3 maj 1944. Han var född i Sköllersta i Örebro 1. 1864. Han avlade mogenhetsex. i Örebro 1883 och hovrättsex. i Uppsala 1892. Efter tjänstgöring i domsagor och såsom adjungerad ledamot i Svea hovrätt blev han häradshövding i Ångermanlands västra domsaga 1911. Han blev 1915 vice krigsdomare och 1923 krigsdomare År 1924 erhöll han transport till Marks domsaga. Han erhöll avsked 1934 på grund av uppnådd pensionsålder.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 5 maj 1944 förordnat f. d. justitierådet N. Gärde, hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderhund och assessorn i samma hovrätt Sven Strömberg att biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas;
    2 juni 1944 förordnat förste amanuensen i justitiedepartementet frih. Stefan Stiernstedt att, räknat fr. o. m. 1 juni 1944, tills vidare uppehålla en andre kanslisekreterarbefattning i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har 9 maj 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 14 april 1944, tillkallat bland andra f. d. landshövdingen

592 PERSONALNOTISER.August Beskow, ordf., och assessorn vid Stockholms rådhusrätt Åke Nordwall att såsom sakkunniga verkställa utredning om underlättande för de röstberättigade att deltaga i allmänna val.