Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 15 maj 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 12 maj 1944, tillkallat bland andra byråchefen i försvarsdepartementet, assessorn i Svea hovrätt Ragnar Lundberg att inom departementet biträda med utredning rörande organisationen av fortifikations- och byggnads förvaltningen inom försvaret m. m.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 19 maj 1944 uppdragit åt expeditionschefen i jordbruksdepartementet Gustaf Adolf Bouveng att enligt departementschefens närmare bestämmande verkställa överarbetning av en av statens hästexportberedning 11 dec. 1943 avlämnad utredning ang. användningen av den å beredningens verksamhet uppkomna behållningen.
    Chefen för jordbruksdepartementet har 12 maj 1944, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat bland andra häradshövdingen Nils Wihlborg, ordf., att verkställa utredning rörande ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 12 maj 1944 till assessorer fr. o. m. 1 juni 1944 förordnat
    i Svea hovrätt adjungerade ledamöterna Lars Munck af Rosenschöld och greve Erik Spens samt
    i Göta hovrätt adjungerade ledamoten Bo Nilson Dag.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 26 maj 1944 medgivit att vid Österbygdens vattendomstol må under juni 1944 vara anställd en biträdande vattenrättssekreterare.

 

Häradsrätterna. K. M:t har

    9 juni 1944 till tingsdomare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga från 1 juli 1944 utnämnt assessorn i Göta hovrätt Gudmund Lindencrona;
    s. d. förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge frih. Hans Ramel att fortfarande under tiden 1 juli 1944—30 juni 1945 uppehålla tingsdomarbefattningen i Östra och Medelsta domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 9 juni 1944 beviljat borgmästaren i Göteborg Ivan Nyborg avsked från borgmästarämbetet med utgången av juni 1944.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 26 maj 1944 till tingsdomare i regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente, Norrbottens artillerikår, Bodens artilleriregemente och Bodens ingenjörkår samt i särskilda krigsrätten i Boden för tiden till utgången av år 1945 förordnat häradshövdingen i Luleå domsaga Herbert Fagerström.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 19 maj 1944 beviljat skyddskonsulenten i tredje skyddskonsulentdistriktet (Södermanlands och Östergötlands län) Roland Ericsson entledigande från sin befattning samt till skyddskonsulent i tredje distriktet transporterat skyddskonsulenten i elfte distriktet (Gävleborgs län) Gunnar Ljungbo.

 

    Doktorspromotion i Lund. Vid Lunds universitet promoverades 31 maj 1944 professorn i patologisk anatomi och rättsmedicin, universitetets prorektor Einar Sjövall till juris hedersdoktor. Till juris doktor efter avlagda prov promoverades samtidigt ombudsmannen hos Sparbanken i Lund Sven Larsson. Dr Larsson hade 26 maj 1944 disputerat över en avhandling med titeln »Om personligt betalningsansvar för inteckning» (Lund 1944).