ALFRED BEXELIUS. Lagstiftningen rörande den allmänna väghållningen m. fl. författningar. Sthm 1943. Landskommunernas blankett- och bokförlag. 451 s. Inb. kr. 10.50.

 

    Hovrättsrådet BEXELIUS, som tagit mycket verksam del i förarbetena till lagen d. 30 juni 1943 om allmänna vägar, har utgivit denna lag samt följdförfattningar m. m. jämte kommentar. Boken inledes med en översikt över vägväsendets historia samt tillkomsten av 1943 års lag och de överväganden, som ledde till det genom denna lag genomförda förstatligandet av den allmänna väghållningen. Arbetet avser att tjäna som handbok för alla dem, som i statlig eller kommunal tjänst eller i nämnder ha att tillämpa de för den allmänna väghållningen gällande bestämmelserna.

I. S.

 

IVAR STRAHL och TORGNY LINDBERG. Villkorlig dom och villkorlig frigivning samt det därtill anknutna skyddsarbetet. Författningar med kommentar. Sthm 1944. Norstedt. 304 s. Inb. kr. 11.50.

 

    Byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet jur. dr Ivar Strahl och strafflagberedningens sekreterare, aktuarien i fångvårdsstyrelsen Torgny Lindberg har med största tänkbara sakkunskap kunnat gå till kommenteringen av de nya lagarna om villkorlig dom och villkorlig frigivning. De många nyheterna i den förra lagen, vilken trätt i kraft d. 1 jan. i år, gör det till ett trängande behov för de tillämpande myndigheterna att äga den bekväma tillgång till lagens motiv som editionen erbjuder. SvJT vill senare återkomma till ett utförligare omnämnande av det värdefulla arbetet.

Kjs.

 

1 Rekvisition sker enklast hos Försäkringsjuridiska föreningens sekreterare auditören H. Enell, Box 7089, Stockholm (kr. 10.00).