NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 681    Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Maj 5. Förslag till lag om ändrad lydelse av 54 och 56 §§ utlänningslagen d. 11 juni 1937. Föredragande: andre kanslisekreteraren Gustaf Lindencrona.
    Maj 12. Förslag till civilförsvarslag m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Erik Göransson.
    Maj 19. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 16:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Kurt Holmgren.
    Juni 6. Förslag till lag om ändring i 8 kap. strafflagen. Föredragande: t. f. lagbyråchefen L. G. Ohlsson.
    Juni 22. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd m. fl. lagförslag. Föredragande: lagbyråchefen Ingvar Lindell.

I. S.

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar 1944 behandlats av riksdagen:efter utlåtande av första lagutskottet:
    25 maj: nr 168 med förslag till lag om ändring i 9, 11 och 15 §§ giftermålsbalken m. m. (just.dep., utl. 34), bifallen;
    31 maj: nr 204 med förslag till lag ang. behörighet för militär befälhavare att ålägga ersättningsskyldighet m. m. (just.dep., utl. 35), bifallen;
    nr 234 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (just.dep., utl. 36), bifallen;
    nr 102 med förslag till lag ang. upphävande av 9 § lagen d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden (just.dep., utl. 37), bifallen;
    nr 200 ang. rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m. (just.dep., utl. 38), bifallen;
    nr 7 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 20 § lagen d. 9 april 1937 om verkställighet av bötesstraff (just.dep., utl. 39), avslagen;
    nr 210 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta (just.dep., utl. 41), bifallen;
    3 juni: nr 201 med förslag till lag om köpares rätt till märkt virke (just.dep., utl. 43), bifallen;
    10 juni: nr 176 med förslag till lag om ändring i förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent (just.dep., utl. 46), bifallen med vissa ändringar;
    14 juni: nr 257 med förslag till lag om ändrad lydelse av 54 och 56 §§ utlänningslagen d. 11 juni 1937 (just.dep., utl. 54), bifallen;efter utlåtande av andra lagutskottet:
    3 maj: nr 169 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 14, 15 och 16 §§ vattenlagen m. m. (just.dep., utl. 33), bifallen;
    10 maj: nr 147 med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 59 § byggnadsstadgan d. 20 nov. 1931 (just.dep., utl. 35), RD gjorde vissa i utskottets utlåtande upptagna uttalanden;
    17 maj: nr 151 ang. nya moratoriebestämmelser för värnpliktiga m. fl. (just.dep., utl. 37), bifallen;
    25 maj: nr 107 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av förordningen d. 18 juni 1927 om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring m. m. (försvarsdep., utl. 38), bifallen med vissa ändringar;
    nr 248 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2 mom. lagen d. 21 juni 1940 om krigsskadeersättning (folkhushållningsdep., utl. 39), bifallen;
    31 maj: nr 211 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av krigsfamiljebidragsförordningen d. 30 juni 1942 (försvarsdep., utl. 43), bifallen: 10 juni: nr 218 med förslag till arbetstidslag för hotell, restauranger och kaféer m. m. (soc.dep., utl. 49 mem. 52), bifallen med viss ändring;
    nr 205 med förslag till lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa m. m. (soc.dep., utl. 55), bifallen med vissa ändringar;
    21 juni: nr 217 med förslag till hembiträdeslag (soc.dep., utl. nr 50 mem. 60), bifallen med vissa ändringar;

682 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    nr 280 med förslag till lag om arbetslöshetsnämnd (soc. dep., utl. 64), bifallen.
    Riksdagen har vidare i skrivelser till K. M:t anhållit:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    om utredning ang. möjligheten till dispens i särskilda fall för sinnesslö eller sinnessjuk från förbudet att ingå äktenskap jämte vad därmed kan äga samband (utl. 44);
    om en förutsättningslös utredning, huruvida en allmän högtidsdag med eller utan kyrklig karaktär kan inrättas under höstens lopp (utl. 50);
    om utredning av frågan om en skärpning av straffansvaret för anordnande utan tillstånd av vadhållning vid tävlingar (utl. 53);efter utlåtande av andra lagutskottet:
    att K. M:t ville uppdraga åt socialvårdskommittén att vid översynen av socialvårdens materiella bestämmelser till förnyat övervägande upptaga frågan om och i vad mån gällande regel om relativ nedsättning av barnbidrag och bidragsförskott vid större barnantal lämpligen kan borttagas (utl. 31);
    om närmare utredning rörande lämpligheten av att i avvaktan på en fullständig revision av naturskyddslagstiftningen sålunda ändra lagen ang. naturminnesmärkens fredande att kostnaderna för kungörelser i fridlysningsärenden och för åtgärder för utmärkande och inhägnande av naturminnesmärken skola gäldas medelst allmänna medel (utl. 41);
    om utredning ang. frågan om en lagstadgad arbetstidsreglering rörande arbete, som har till ändamål att bereda sjukvård (utl. 42);
    om en förutsättningslös utredning ang. möjligheten och lämpligheten av en obligatorisk pensionering av i enskild tjänst anställda (utl. 47);
    att K. M:t måtte taga i övervägande frågan om ändrade regler om preskription av fordran på ersättning enligt olycksfallsförsäkringslagen samt på ersättning enligt militärersättningsförordningen för skada till följd av olycksfall (utl. 53);
    om utredning rörande sådan ändring av 21 kap. 12 § lagen om delning av jord på landet att ersättning till ägodelningsnämndemän för resa till och från det ställe där ägodelningsrätten sammanträder samt för uppehållet vid rätten skall gäldas av allmänna medel (utl. 56);
    att K. M:t ville vidtaga sådan ändring av 28 § förordningen d. 25 okt. 1940 ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m., att de i 2 mom. lämnade bestämmelserna bliva tillämpliga även beträffande företag på vilka lagen om arbetstidens begränsning är att tillämpa, och i samband därmed stadga befogenhet för statens biltrafiknämnd att efter samråd med arbetsrådet medgiva avvikelse från bestämmelserna (utl. 57);
    att K. M:t ville låta utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till lag varigenom enskild järnväg må kunna tvångsinlösas av staten (utl. 59);
    om utredning ang. möjligheten att vidtaga sådana ändringar i lagen om upplåtelse under åborätt av viss jord ävensom i de bestämmelser om åborätt, som återfinnas i andra författningar, att åborättsinstitutet må kunna erhålla ökad användning (utl. 62);
    om en förutsättningslös utredning, huruvida ökade möjligheter böra tillerkännas kommuner att mot ägares vilja inlösa mark för bostadsbebyggelse och industriändamål (utl. 63);
    om utredning, i vad mån jämkningar kunna vidtagas i dispensbestämmelserna i lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom, utan att lagens sociala och jordpolitiska verkningar försvagas (utl. 68).

I. S.