Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening sammanträdde till årsmöte d. 10 juni 1944 på Aulanko, varvid styrelsen erhöll följande sammansättning: ordförande (tillika ombudsman) borgmästaren K. G. R. Ahlbäck, Vasa, viceordförande politierådmannen Yrjö Similä, Helsingfors, ledamöter politieborgmästaren Waldemar Löfman, Åbo, justitierådmannen Bror Clas Carlson, Helsingfors, borgmästaren Alvar Rossi, S:t Michel, och borgmästaren Emil Autio, Sordavala, samt suppleanter justitieborgmästaren Lauri Talvia, Tammerfors, borgmästaren Mikko Hurtta, Kuopio, och justitierådmannen Helge Hedman, Helsingfors. Vid mötet höllos föredrag av politierådmannen Yrjö Similä över ämnet »Aktuellt från byggnadsområdet» och borgmästaren K. G. R. Ahlbäck om tillämpningen av lagen om stämpelskatt. Från Föreningen Sveriges Stadsdomare anlände ett hälsningstelegram.
    Av den omfattande årsberättelsen framgick, att föreningen till följd av de exceptionella förhållandena icke sammanträtt till årsmöte under det nu pågående kriget, emedan de i krigstjänst icke inkallade medlemmarna ha många extra uppdrag och man även i övrigt velat undvika onödiga resor. Under verksamhetsperioden 1941—1943 hade styrelsen handlagt en mängd olika ärenden, avgivit flera utlåtanden, ingått med förslag till statsrådet m. m. För att upprätthålla kontakten med broderföreningen i Sverige, hade föreningens ordförande, borgmästaren K. G. R. Ahlbäck närvarit vid Föreningen Sveriges stadsdomares årsmöte i Stockholm d. 10 april 1943 och därvid hållit ett föredrag om magistraternas organisation i Finland och deras föreslagna omorganisation.
    Antalet medlemmar utgör 136.

K. G. R. A.

 

    Retspræsident Olaf Haack fyldte den 13 Juli 1944 70 Aar og naaede dermed ved Maanedens Udgang den ved Dommerloven fastsatte Aldersgrænse. Haack begyndte sin Dommervirksomhed for 36 Aar siden som konstitueret Herredsfoged og var derefter i en halv Snes Aar Assessor i Københavns Kriminal- og Politiret.
    Ved retsplejereformen i 1919 intraadte han i den nyoprettede Østre Landsret, hvor han i adskillige Aar var Formand for Rettens rejsende Afdeling og i denne Egenskab med megen Fasthed og tilsvarende Elskværdighed ledede Forhandlingerne bl. a. i Nævningesager fuldt ud i den nye Strafferetsplejes Aand; hans »Retsbelæringer» erindres endnu blandt Advokater som mønsterværdige. I de 13 Aar, i hvilke han har været Rettens Præsident, har Haack vist sig som en fortrinlig Administrator og har haft det bedste Forhold baade til Dommerne og Sagførerne og til Rettens Personale. Haaek har i en meget lang Aarrække spillet en fremtrædende Rolle indenfor Dansk Kriminalistforening og var blandt de kyndigste og mest udholdende Forkæmpere for den for 14 Aar siden gennemførte Straffelovsreform.
 

V.