Traktamentsersättning åt nämndemän m. m. Den sedan lång tid tillbaka aktuella frågan om beredande av traktamentsersättning åt nämndemännen (se SvJT 1943 s. 475) har vid årets riksdag vunnit sin lösning genom riksdagens beslut d. 3 maj att till Häradsrätterna: Reseersättningar till nämndemän för budgetåret 1944/45 anvisa ett förslagsanslag av 635,000 kr. (f. n. 275,000 kr.). Nämndemännen skola fr. o. m. nämnda budgetår tillerkännas traktamentsersättning för inställelse vid alla tingssammanträden enligt traktamentsklassen E i allmänna resereglementet (10 kr. för dag och 6 kr. för natt). Vid bedömande av nämndemans rätt till dagtraktamente skall 17 § 1 mom. i resereglementet icke äga tillämpning. Nämndeman som är bosatt å tingsstället kommer sålunda att erhålla rätt till dagtraktamente men däremot ej till nattraktamente. Som en följd av ifrågavarande beslut kommer 9 § lagen d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden att upphöra att gälla med utgången av juni 1944.
    På hemställan av statsutskottet (utl. nr 108) har riksdagen genom beslut d. 3 maj i anledning av väckt motion (II: 128) medgivit att till icke lagfaren ledamot av övervakningsnämnd, som tillsatts enligt lagen om villkorlig dom, må fr. o. m. d. 1 juli 1944 för deltagande i nämndens sammanträden utgå resekostnads- och traktamentsersättning efter samma grunder, som enligt vad ovan sagts komma att gälla för nänmdemännen vid inställelse till tingssammanträde.

E. Bz.

 

    Den nya distriktsåklagarexamen, som får avläggas vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga avdelning, har nu reglerats (se SFS 1944: 533). Undervisningen skall anordnas så att studierna kunna avslutas inom en normaltid av fyra terminer. Under de två första genomgås den propedevtiska kursen i civilrätt, straffrätt och processrätt och studeras finansrätt, förvaltningsrätt och privaträtt. Kunskapsfordringarna i privaträtt skola väsentligen överensstämma med fordringarna i statsvetenskaplig-juridisk examen, i de båda övriga ämnena helt med fordringarna i jur. kand.-examen.Under de två sista terminerna meddelas undervisning i straff- och process-

704 NOTISER.rätt. Kunskapsfordringarna motsvara till omfattningen väsentligen fordringarna för samma ämnen i jur. kand.-examen, men huvudvikten lägges i straffrätten på den allmänna straffrättens speciella del och specialstraffrätten samt i processrätten på straffprocess- och exekutionsrätten. Nämnden för antagande av aspiranter på landsfiskalstjänst beslutar om tillträde till kursen.

B. L.