Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde d. 13 maj 1944, varvid stadgeenliga val förrättades. Till styrelseledamöter utsågos, av föreningsmedlemmarna samfällt borgmästaren Gunnar Fant med magistratssekreteraren Hilarion Wistrand som suppleant, av borgmästare, rådmän och magistratssekreterare rådmännen Eric Wilhelmsson och Erik Tammelin med rådmännen Hilding Stefenson och Gunnar Hedelius såsom suppleanter, av assessorer, registrator och aktuarie assessorerna Harry Hector och Gustav R:son Lundberg med assessorerna Henning Bruce och Richard Kettner som suppleanter samt av förste amanuenser och amanuenser vice assessorerna Sigurd Lind och Bengt Lännergren med amanuenserna Herman Kling och Ingvar Ågren som suppleanter. Sedan löpande ärenden behandlats, inledde rådmannen Wilhelmsson diskussion rörande förberedelser för den nya rättegångsordningen.

R. Kg.

 

    Carl Magnus Ericsson avled d. 8 maj 1944. Född i Tävelsås, Kronobergs län, 1860, avlade han mogenhetsex. i Växjö 1878 och hovrättsex. i Lund 1883. Han blev vice häradshövding 1886 och tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt, varest han blev advokatfiskal 1891, assessor 1909 och hovrättsråd 1910. I detta ämbete kvarstannade han till 1930. Han var en följd av år stadsfullmäktig i Jönköping och därefter ledamot av landstinget samt tillhörde riksdagens andra kammare 1900-02.

 

    Carl Axel Hilmer Norelius avled i Mariestad d. 17 maj 1944. Han föddes i Örebro 1882, avlade mogenhetsex. i Västerås 1903 och jur. kand. ex. i Uppsala 1907. Han blev vice häradshövding 1918. Efter att ha tjänstgjort bl. s. såsom adjungerad ledamot i Göta hovrätt och såsom revisionssekreterare blev han häradshövding i Vadsbo norra domsaga, efter domsagosammanslagning 1929 i stället i Vadsbo härads domsaga. Han var vice ordförande i stadsfullmäktige i Mariestad, ordförande i Skaraborgs läns poliskollegium och innehade åtskilliga andra allmänna eller enskilda förtroendeuppdrag.

 

    Karl Erik Vihelm Lundblad avled d. 18 juni 1944. Han var född i Uppsala 1869, avlade mogenhetsex. i Malmö 1888 och hovrättsex. i Lund 1896. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring bl. a. i Skånska hovrätten blev han stadsnotarie i Örebro 1903. Han blev 1907 förste rådman i Karlstad och 1927 borgmästare i denna stad. I detta ämbete kvarstod han till 1938. Vårsessionen 1916 var han adjungerad ledamot i Svea hovrätt. I Karlstad innehade han ett flertal allmänna förtroendeuppdrag.

 

    Gustaf Odencrants avled d. 7 juli 1944 i Linköping. Han föddes på Torpa i Ljungarums socken, Jönköpings län, 1863, avlade hovrättsex. 1887 och blev vice häradshövding 1891. S. å. började han tjänstgöra vid länsstyrelsen i Kalmar län. År 1899 blev han kronofogde i Sevede och Tunaläns fögderi,

DÖDSFALL, 705vilken tjänst han innehade till 1918. Han blev då chef för Östgötabankens notariatavdelning i Linköping, i vilken befattning han kvarstod till 1930. Under sin kronofogdetid var O. under många är ordförande i stadsfullmäktige i Vimmerby. Han var boksamlare av stora mått. Till stifts- och landsbiblioteket i Linköping gjorde han vid flera tillfällen stora bokdonationer. Den däri ingående avdelningen för musikhistorisk litteratur torde vara enastående i landet och även samlingarna av biografi, konsthistoria och biologi äro mycket värdefulla.