Carl Esaias Arhusiander avled d. 8 juli 1944. Han var född i Västerås 1867, avlade mogenhetsex. där 1885, samt fil. kand. ex. i Uppsala 1890 och hovrättsex. där 1894. Han tjänstgjorde därefter dels i olika domsagor, dels i Göta hovrätt, varest han var fiskal och advokatfiskal samt under mera än två år adjungerad ledamot. Han blev 1907 häradshövding i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga, från vilket ämbete han avgick på grund av inträde i pensionsåldern. Han anlitades för åtskilliga offentliga utredningsuppdrag, bl. a. på konkurslagstiftningens område. Han var medlem av processlagberedningens rådgivande nämnd. Åren 1933-38 var han ordförande i styrelsen för föreningen Sveriges häradshövdingar. Han var ordförande i expropriationsnämnden i Skaraborgs län och i poliskollegiet för Skaraborgs läns landstingsområde.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    7 juli 1944 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Hugo Henkow att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet biträda utredningsmannen för verkställande av revision av strafflagen för krigsmakten, hovrättsrådet N. Regner,
    14 juli 1944 förordnat rådmannen i Stockholm Eric Wilhelmsson att biträda justitiekanslersämbetet vid fullgörandet av ämbetet meddelat uppdrag att verkställa ytterligare utredning rörande tillkomsten av en för Skarpnäcksflygfält avsedd instruktion beträffande behandlingen av på flygfältet ev. landande flygplan och dessas besättning samt
    15 juli 1944 förordnat professorn Nils Herlitz att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa en förberedande utredning ang. reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt och därmed sammanhängande frågor.
    Chefen för justitiedepartementet har 14 juli 1944 med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 juni 1944 tillkallat f. d. justitierådet N. Gärde, professorn A. Brusewitz, ledamöterna av riksdagens andra kammare redaktören Rolf Edberg och advokaten Birger Gezelius, kanslirådet Torsten Gihl, ledamoten av riksdagens första kammare redaktören Knut Petersson, rådmannen Gösta Rising, översten O. E. Sundell, ledamoten av riksdagens andra kammare hemmansägaren O. E. Werner samt advokaten Holger Wiklund att såsom sakkunniga inom justitiedepartementet verkställa utredning angående revision av tryckfrihetslagstiftningen och därmed sammanhängande ämnen. Departementschefen har tillika utsett f. d. justitierådet Gärde att vara de sakkunnigas ordförande samt till sekreterare åt de sakkunniga förordnat assessorn i hovrätten för Övre Norrland Björn Kjellin.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 22 juni 1944 till revisionssekreterare utnämnt advokatfiskalen vid Svea hovrätt Olof Bergholtz och hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Lars Gunnar Ohlsson, Bergholtz fr. o. m. 1 juli 1944 och Ohlsson fr. o. m. 1 aug. 1944. Ohlsson skall utan hinder av utnämningen fortfarande uppehålla befattning såsom t. f. byråchef för lagärenden i justitiedepartementet.

 

45—44700-4. Svensk Juristtidning 1944.