706 PERSONALNOTISER.    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: T. Salén (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), F. Rudewall (justitieombudsman), G. A. Bouveng (expeditionschef i jordbruksdepartementet), I. Strahl (lagbyråchef, ledamot av straffrättskommittén), G. Lind (vice ordförande i arbetsdomstolen), E. Hagbergh (uppdrag inom jordbruksdepartementet), S. Hammarskiöld (kanslichef i statens industrikommission), G. Walin (statssekreterare i justitiedepartementet), G. Bogren (uppdrag inomjordbruksdepartementet), I. Öhman (uppdrag inom försvarsdep.), L. G. Ohlsson (t. f. lagbyråchef i justitiedep.). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 16 i tjänst, medan 11 innehava andra förordnanden.
    Såsom vikarier för tjänstlediga revisionssekreterare eller eljest såsom t. f. eller extra revisionssekreterare tjänstgöra f. n. (augusti 1944): Hovrättsråden E. Thomasson (Svea), B. Möller (Skåne), N. Fröding (Svea), assessorn S. Svensson (Svea), hovrättsråden J. Frostmark (Göta) och G. Källblad (Göta), assessorerna C. J. Svennegård (Skåne), T. Norell (Skåne) och E. Persson (Skåne), hovrättsrådet R. Gunæus (Göta), assessorerna G. Graffman (Svea), G. Eurenius (Göta), H. Ramel (Skåne), N. Joachimsson (Svea) och G. Ekedahl (Skåne).

 

    Hovrätterna. K. M:t har 22 juni 1944 till hovrättsråd fr. o. m. 1 juli 1944 utnämnt i Svea hovrätt assessorerna i hovrätten Henning Nitelius och Nils Fröding samt i Göta hovrätt assessorn i hovrätten Ragnar Gunæus. Nitelius' utnämning skall icke föranleda rubbning i honom meddelat förordnande att biträda inom finansdepartementet med vissa utredningsuppdrag.
    Till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1944 har K. M:t 22 juni 1944 förordnat adjungerade ledamoten Björn Marcus.
    Till assessorer i Göta hovrätt har K. M:t förordnat 30 juni 1944 tingsdomaren i Västerbottens västra domsaga Thorsten Berg samt 15 juli 1944 adjungerade ledamoten i hovrätten Nils Baumgardt, den sistnämnde fr. o. m. 1 aug. 1944.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 15 juni 1944 förordnat kammarrådet Tom Wohlin att fortfarande t. o. m. 30 juni 1947 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    22 juni 1944 till häradshövding i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga fr. o. m. 1 aug. 1944 utnämnt revisionssekreteraren Eric Grundén,
    s. d. till häradshövding i Vadsbo domsaga fr. o. m. 1 juli 1944 utnämnt revisionssekreteraren Christer Gemzell, samt
    15 juli 1944 till tingsdomare i Västerbottens västra domsaga för tiden 1/8 1944-30/6 1945 förordnat assessorn i hovrätten för Övre Norrland Sten Tobieson.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 juni 1944 förordnat att staden Hudiksvall skall fr. o. m. 1 jan. 1945 i judiciellt avseende förenas med Norra Hälsinglands domsaga samt Bergsjö och Forssa tingslag, och att tingslaget fr. o. m. sagda dag skall benämnas Hudiksvalls, Bergsjö och Forssa tingslag,
    14 juli 1944 fastställt ny arbetsordning för rådhusrätten och magistraten i Uppsala, innebärande bl. a. att i staden skola finnas borgmästare och tre lagfarna rådmän,
    22 juni 1944 till borgmästare i Lidköping fr. o. m. 1 juli 1944 utnämnt förste rådmannen därstädes Robert Eldh samt
    30 juni 1944 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Atle Eriksson.
    Till assessor i Göteborgs rådhusrätt har magistraten i Göteborg 8 juli 1944 utnämnt stadsnotarien därstädes Sven Lampers.

 

Malmö rådhusrätt. I augusti 1944 tjänstgöra vid rådhusrätten följande icke ordinarie jurister (siffrorna efter namnen angivna åren för resp. jur.kand.-examen, anställning vid rådhusrätten och första assessorsförordnandet):

PERSONALNOTISER. 707    Extra notarier, tillhörande domarkarriären, med fasta i stat upptagna arvoden: A. B. O. C. Lenander, tjf aktuarie (32, 38, 38); C. O. Jönsson (34, 38, 38); F. G. H. Öhman (35, 39, 39); A. M. Lundquist (35, 40, 41); R. A. Svensson (38, 42, 42).
    Amanuenser med fasta arvoden: S. E. Sjöström, tjf. extra notarie (39, 43, 43); Ewa Reuterskiöld (39, 44, 44); R. Winsnes (39, 44, 44); H. Schunnesson (41, 44, 44).
    Av rådhusrättens ordinarie personal är assessorn I. Insulander tjänstledig för uppehållande av befattningen som chef för försvarsstabens socialdetalj.
 

N. G. M.