LITTERATURNOTISER. 777STURE SIWE. Barnets ställning i samhället. Lund 1944. Gleerup. 28 s. Kr. 1.50.

    I detta lilla häfte framställer överläkaren vid länslasarettet i Lund Sture Siwe en del reflexioner angående barnets ställning i samhället vid mitten av det århundrade som kallas barnens. Förf. anser att vår barnavårdslagstiftning, där hänsynen till barnets bästa utgör den samlande tanken, är föredömlig men att ännu mycket återstår för att i praktiken omsätta lagstiftarens intentioner. Förf. betonar att barnet har en självständig rätt att växa upp under bästa möjliga villkor och att detta är en förutsättning för ett lyckligt samhälle. Mot barnets bästa får ej ställas någon föräldrarnas eller enderas rätt till barnet. Ur denna synpunkt ifrågasätter förf. bl. a. det berättigade i att moder till barn utom äktenskap i egenskap av vårdnadshavare äger möjlighet att taga barnet till sig, sedan det en längre tid vistats och vuxit fast i ett gott fosterhem. Det är samma problem som socialvårdskommittén upptagit till diskussion i sitt betänkande om fosterbarnsvård m. m. (SOU 1944: 34 s. 264 f.). Vid skilsmässa bör ej heller hänsyn tagas till föräldrarnas önskemål, även om detta medför att vårdnaden om barnen i större utsträckning än nu är fallet måste överflyttas på tredje man. Syskonkretsen bör ej sprängas, och endast med största försiktighet bör make som ej har vårdnaden tillerkännas rätt att ha barnet hos sig; det kan vara grymt för barnet att utsättas för konkurrensen mellan två oeniga föräldrar.
    Först och sist innebär häftet en varmhjärtad vädjan om bistånd i olika avseenden åt alla de barn, vilka av en eller annan anledning växa upp på livets skuggsida.

S. E.

 

ÖSTEN UNDÉN. Svensk sakrätt. II. Fast egendom. Förra avdelningen. Andra genomsedda uppl. Lund 1944. Gleerup. 257 s. Kr. 9.50.

    Av universitetskansler Undéns högt skattade framställning av den svenska sakrätten har förra avdelningen av den del som behandlar fast egendom utkommit i en andra genomsedd upplaga. Angående första upplagan se SvJT 1937 s. 383.

I. S.

 

EINAR ANDERBERG. Arrendelagstiftningen av år 1943. Med några korta förklarande anmärkningar. Sthm 1944. Norstedt. 87 s. Kr. 2.25.

    Detta arbete innehåller bl. a. lagtexten till nyttjanderättslagens tre första kapitel försedd med anmärkningar avseende de nyheter som infördes genom lag d. 22 dec. 1943. Lagtexten föregås av en systematisk redogörelse för sistnämnda lag, i huvudsak motsvarande förf:s artikel i SvJT 1944 s. 28.
 

I. S.

 

MARTIN WAHLBÄCK. Hembiträdeslagen. En redogörelse för rättsförhållandet mellan husmoder och hembiträde. Sthm 1944. Norstedt. 89 s. Kr. 2.25.

    Hovrättsrådet Wahlbäck, som i egenskap av t. f. chef för socialdepartementets rättsavdelning deltagit i hembiträdeslagens utarbetande, ger i denna skrift en ingående redogörelse för och utläggning av denna lag. Den med exempel försedda framställningen kommer säkerligen att bliva till stor nytta ej blott som en orientering rörande lagen utan även för tolkningen av denna. Skriften innehåller dessutom lagtext samt formulär till anställningskontrakt och betyg.

I. S.