Københavns Universitet. Paa Grund af Alder fratræder professor POUL JOHANNES JØRGENSEN sin stilling, dog først den 1. februar 1944; han er født 25. september 1873, kandidat med præ fra 1897 og har siden været knyttet til universitetet, fra 1907 som professor.
    Videnskabeligt har han betydet meget for den danske retshistorie, inden for hvilket felt baade hans guldmedalje-afhandling og hans senere værker falder. I 1940 udkom hans livsværk: »Dansk Retshistorie. Retsskildernes og Forfatningsrettens Historie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede.» (Se SvJT 1942 s. 227.) Ved universitetets aarsfest 1941 blev han udnævnt til æresdoktor. Professor Poul Johannes Jørgensen har spillet en stor rolle indenfor universitetets administration.
    Til hans efterfølger er ved undervisningsministeriets resolution udnævnt Docent, Dr. Jur. STIG ASGERSSÖN JUUL, født 28. august 1907. Han er kandidat fra 1933 og fungerede en tid som sekretær i Justitsministeriet; blev efter studieophold i udlandet lektor ved universitetet i 1937 og docent i 1938. I 1932 fik han universitetets guldmedalje paa en meget anerkendt og anvendt afhandling om fideikommissarisk substitution, og i 1940 fik han doktorgraden paa afhandlingen »Fællig og Hovedlod. Studier over Formueforholdet mellem Ægtefæller i Tiden før Christian V:s Danske Lov» (se SvJT 1942 s. 227228). I 1942 har han udgivet en lærebog i romerk formueret. Det har længe været en selvfølge, at denne dygtige videnskabsmand skulde blive Poul Johannes Jørgensens efterfølger.

T.-J.

 

    Dommerstanden i Danmark. Med udgangen af oktober maaned 1943 fratraadte højesteretsdommer POUL CHRISTIAN POULSEN sit embede paa grund af alder. Han er født 17. oktober 1873, juridisk kandidat fra 1898, var i aarene fra 1899 til 1907 fuldmægtig ved forskellige dommerembeder i provinsen, blev i 1907 knyttet til Københavns Kriminalret, hvor han i 1915 blev dommer; i 1926 blev han dommer i Østre Landsret og i 1931 i Højesteret.
    Han har siden 1937 været formand i Den faste Voldgiftsret (den danske domstol for arbejdsretlige konflikter). Er desuden gennem sin interesse for forsorgen for personer, der har været straffede, blevet formand i bestyrelsen for »Fængselshjælpen» og for den store danske sammenslutning af fængselsselskaber.
    I hans sted er efter prøvevotering i Højesteret ved Justitsministeriets resolution til højesteretsdommer udnævnt landsdommer HANS PREISLER KNUDSEN, født 17. september 1888; han er juridisk kandidat fra 1912, fungerede som dommerfuldmægtig til 1916, da han ansattes i Justitsministeriet som sekretær og i 1921 som fuldmægtig. I 1923 blev han dommer i Københavns Byret og i 1936 i Østre Landsret.
    Paa grund af sine meget store praktiske evner er han blevet valgt til medlem af en række forenings- og legatbestyrelser, ligesom han har deltaget i flere voldgifter; han har været lærer ved Brocks Handelsskole og er censor ved universitetet (juridisk embedsexamen). Han var medlem af den kendte i 1932 nedsatte svangerskabskommission.

80 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Ved Justitsministeriets resolution er fra 1. oktober 1943 at regne byretsdommer SVEND HANSEN MOSE udnævnt til dommer i Østre Landsret. Han er født 18. maj 1893, juridisk kandidat fra 1917; efter at have fungeret som sekretær i Skattedepartementet, i Justitsministeriet og i Indenrigsministeriet blev han i 1931 fuldmægtig i Justitsministeriet og i 1933 dommer i Københavns Byret.

T.-J.