Tidsskrift for Rettsvitenskap (1943 h. 1—3): »Straffedommer på alternativt Grunnlag» av høyesterettsjustitiarius HERMAN SCHEEL (s. 1—35), »Spørsmål fra læren om gjeldsovertagelse, bl. a. ved kjøp av eiendom med påheftet føderåd» av høyesterettsadvokat JØRGEN ØVERGAARD (s. 36—55), »Noen personrettslige refleksjoner» av prof. CARL JACOB ARNHOLM (s. 56—84), »Anteckningar om svensk och norsk skadeståndsrätt» av advokaten ARNE WIBERG (s. 121—173), »Om rettsvitenskapens logiske grunnlag» av stud. jur. VILHELM AUBERT (s. 174—200), »Underförsäkring och taxerad polis» av prof. HJALMAR KARLGREN (s. 201—215), »Den antikke Procedures Oprindelse og Væsen» av prof. CARSTEN HØEG (s. 247—285), »Om Høyesteretts myndighet i skyldspørsmålet ved anke over herreds- og byrettsdommer» av universitetsstipendiat JOHS. ANDENÆS (s. 286—308), »Unnlatelse, årsakssammenheng og rettsstrid i erstatningsretten» av prof. KRISTEN ANDERSEN (s. 309—329).

 

    Nordisk Tidsskrift for international Ret (1942 h. 4, 1943 h. 1—2): »Den internationella rättens framtid» av prof. S. R. BJÖRKSTEN (1942 s. 97—101), »Om Fremgangsmaaden i Tilfælde of Voldgiftsdommes Ugyldighed» av VILHELM G. HERTZ (s. 102—117), »Grønland efter 9. April 1940 av landsretssagfører ERIK BRUEL (s. 117—1.33), »Das Verfahren bei Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes» av VILHELM G. HERTZ (Acta scandinavica juris gentium 1942 s. 75—90), »Till frågan om det nuvarande rättsläget för 1921 års Älandskonvention» av jur. dr. P. J. KLINTHE (1943 s. 1—20), »Grotius og Folkeretten. Nogle Bemærkninger i Anledning av 360-Aarsdagen for den hollandske Folkeretslærers Fødselsdag, d. 10. April 1583» av W. BOERS (s. 21—34), »Den statsretlige Udvikling i Norge efter 9. April 1940» av landsretssagfører ERIK BRÜEL (s. 35—53).

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1943 h. 19—42): »Om Dobbeltnavnes Beskyttelse» av Landsretssagfører KARL OLE HANSEN (s. 160—161), »Boligsanering og Ejendomsret» av Prof. POUL ANDERSEN (s. 169—183) och Direktør K. BJERREGAARD (s. 209—218), »Om Retsanmærkningens Betydning for Kreditog Hypothekforeningers Virksomhed» av Direktør N. MÆRSK-MØLLER (s. 183—187), »Hvornaar bortfalder Regresansvaret efter F. A. L. § 25, 1 Stk. 2. Pkt.?» av Landsdommer H. H. HOLM (s. 189—207), »Finlands rättskipning under pågående krig» av akademiekansler O. HJ. GRANFELT (s. 221—230), »Nogle Bemærkninger om 'retlig Interesse' i Overholdelsen af Byggeforskrifter» av Landsdommer C. BANG (s. 237—250), »Panthavernes Stilling under Ekspropriation» av Cand. jur. E. A. ABITZ (s. 277—282).

 

    Juristen (1943 h. 16—40): »Lidt om Tinglysningsdommerens Prøvelsespligt» av Dommerfuldmægtig ARNE FREDERIKSEN (s. 192—208), »Retsanmærkningen» av Prof. VINDING KRUSE (s. 213—214), »Den 'dobbelte Garanti' i Nævningesager» av Prof. ERWIN MUNCH-PETERSEN (s. 225—230), »Udfindelse af

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 81Stemmeflerhed» av kontorchef N. SKRIVER SVENDSEN (s. 245—254), »Nogle Bemærkninger til Tinglysningsdommerens Prøvelsespligt» av Dommerfuldmæktig SVEND IPSEN (s. 255—258), »Kondemnering og Sanering» av Prof. VINDING KRUSE (s. 269—271 o. 356—357), Landsretssagfører POUL THORBALL (s. 353—356) och Direktør K. BJERREGAARD (s. 396—397), »Den midlertidige Straffeog Proceslovgivning» av Prof. STEPHAN HURWITZ (s. 301—318), »Blodtypebestemmelser i Sager angaaende Faderskab» av Landsdommer HELGE HOFF (s. 321—341), »Om Sætningen: In dubio pro reo» av Landsdommer H. H. HOLM (s. 345—353), »Programmers Retsbeskyttelse» av Landsretssagfører AXEL H. PEDERSEN (s. 358—363), »Hæleri og Tilregnelse» av Byretsdommer THEODOR PETERSEN (s. 369—384) och Politifuldmægtig G. ARENBRANDT (s. 397—399), »Nævningernes og Dommernes Bevisskøn» av Højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 393—395), »Domstole og Øvrighed» av Højesteretssagfører EJVIND MØLLER (s. 417—434).

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1943 h. 3—4): »Den svenska arbetsdomstolen» av justitierådet ARTHUR LINDHAGEN (s. 165—185), »Några sidor av det totala krigets rättsligt betydelsefulla verkningar på statslivet» av minister R. ERICH (s. 186—200), »Om guldklausulen i sjölagstiftningen» av förvaltningsrådet RUDOLF BECKMAN (s. 201—216), »Några anteckningar rörande guldklausulen i internationella gäldförhållanden» av minister R. ERICH (s. 217—224), »Några synpunkter rörande samäganderätt med ideella andelar» av juris doktor A. R. HEIKONEN (s. 251—305), »Om lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland» av landshövdingen RUBEN ÖSTERBERG (s. 306—326).

 

    Norsk Retstidende (1943 h. 18—21): »Om den rettsstilling personer og gods har ved sammenstøt mellom motorvogner» av cand. jur. KR. FR. MYRDAHL (s. 265—269).
 

E. Bz.