Nordiskt Tidsskrift for Strafferet (1943 h. 1—4, 1944 h. 1—3): »Krigets inverkan på brottsligheten i Finland» av prof. BRYNOLF HONKASALO (s. 2—40), »Forbryderen og hans milieu» av mag.art. KARL O. CHRISTIANSEN (s. 41—68), »En diskussion i Sverige om straff och straffverkställighet» av överdirektören HARDY GÖRANSSON (s. 73—97), »Kriminalstatistiken och frågan om viljans frihet. Ett aktuellt spörsmål från decennierna kring förra seklets mitt» av doc. VELI VERKKO (s. 98—128), » Ungdomskriminaliteten i Sverige» av förste aktuarien SVERKER GROTH (s. 129—137), »Risken att dömas för svårare brott» av prof. GUNNAR DAHLBERG (s. 145—201), »Sikkerhetsforvaring» av fængselsinspektør K. BORGSCHMIDT-HANSEN (s. 217—247), »Hjelp til fangers familier» av direktør HARTVIG NISSEN (s. 248—255), »Den nya vårdanstalten å Hall» av arkitekten GUSTAF BIRCH-LINDGREN (1944 s. 1—26), »Vårdanstalten å Hall» av direktören GUNNAR RUDSTEDT (s. 27—34), »Borstalsystemets senere Udvikling» av vice fængselsinspektør TAGE WORM (s. 35—57), »Tilbakefall

820 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.— individualprevensjon — ubestemt straff» av direktør HARTVIG NISSEN (s. 75—99), »Om de psykologiske Forudsætninger for Incest og incestlignende Handlinger, belyst ved et Par Tilfælde» av overlæge P. DICKMEISS och hospitalschef I. OSTENFELD (s. 123—150), »Kriminalexekutiva reformer i Finland» av akademiekanslern O. HJ. GRANFELT (s. 151—155) och »Et Tilfælde af Drab i akut Psykose» av læge AXEL H. ARNFRED (s. 156—182).