Nordisk Tidsskrift for international Ret (1943 h. 3—4, 1944 h. 1—2): »Till frågan om det nuvarande rättsläget för 1921 års Ålandskonvention» av domaren RAFAEL ERICH (1943 s. 61—62), »De neutralas rätt att driva handel» av kanslirådet doc. TORSTEN GIHL (s. 63—87), »Nogle Bemærkninger vedrørende 'La question des qualifications'» av HOLTEN EGGERT (s. 88—95, 143—163), »Något om jurisdiktionen över handelsfartyg» av doc. STIG JÄGERSKIÖLD (s. 115—142), »Ytterligare bidrag till kvalifikationsproblemet i internationell privaträtt» av jur. dr ERIC RAMEL (1944 s. 5—41) och »Internationale Koncessioner» av T. GULDBERG (s. 42—69).

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1943 h. 43—52, 1944 h. 1—36): »Naturfredningslovens Erstatningsregler» av landsretssagfører VAGN JENSEN (s. 285—292), »Regresansvaret efter F. A. L. § 25 samt en ny Dom om §'ns Anvendelsesomraade» av sagførerfuldmægtig PALLE H. DIGE (s. 292—295), »Ejendomsret og Ekspropriation» av stud. jur. ANDERS VINDING KRUSE (s. 297—305), »Retslægeraadets Achilleshæl» av byretsdommer THEODOR PETERSEN (s. 313—316), »Forslaget til en ny Lov om Aktieselskaber» av fhv. overregistrator H. B. KRENCHEL (s. 321—343), »Erfaringer og Betragtninger vedrørende Lægdommere» av landsdommer F. LUCAS (1944 s. 1—23), Lægdommere» av højesteretsdommer VICTOR HANSEN (s. 37—42), »Grænseomraadet mellem Sigtede og Vidner» av politifuldmæktig KAI HARNE och overretssagfører KNUD JARNER (s. 45—56), »Den kroniske Morfinismes retslige Problemer» av sagførerfuldmægtig PALLE H. DIGE och læge P. FROM HANSEN (s. 65—72), »Til den aandelige Ejendomsret» av prof. VINDING KRUSE (s. 85—100), »Nogle Passivitetsvirkninger i dansk Ret» av landsdommer C. BANG (s. 101—125), »Om Kunstneres Ret til Efterbetaling» av fhv. højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 126—130), »Om Dokumentrisikoen i Varehandelen» av landsretssagfører J. GUNTHER PETERSEN (s. 145—162) samt »Arveret i følge adoption» av dommerfuldmægtig NIELS HARBOU och statsadvokaten JØRGEN TROLLE (s. 181—186 och 189—194).

 

    Juristen (1944 h. 1—31): »Juristen i dansk digtning» av cand. mag. OLUF FRIIS (s. 1—20), »Et dansk Fredningsinitiativ. 'Bygningsfredning gennem 25 Aar'» av kontorchef TORBEN LUND (s. 41—55), »Nogle Bemærkninger om Spørgsmaalet store eller smaa Retskredse» av dommerfuldmægtig KNUD TESTRUP (s. 121—131), »Træer i Naboforhold» av sekretær CHR. L. THOMSEN (s. 131—140), »Om Ekspropriatens Adgang til at generhverve den eksproprierede Ejendom, saafremt Ekspropriationsformaalet ikke gennemføres eller senere opgives» av prof. VINDING KRUSE (s. 261—277) och »Om den retlige Subsumtion» av landsdommer HUGO CHRISTENSEN (s. 281—298).

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1943 h. 5—6, 1944 h. 1—4): »Bör i ett mål angående förfalskning en person anses såsom

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 821målsägande endast på den grund, att hans namnteckning förfalskats på handlingen?» av justitierådmannen GUNNAR NYBERGH (1943 s. 343—351), »Gustaf II Adolfs krigsartiklar» av jur. dr OTTO BRUSIIN (s. 373—393), »Rationalisering inom rättsvården» av doc. Bo PALMGREN (1944 s. 11—24), »Borgenärs rätt mot löftesmännen vid gäldenärens konkurs» av prof. GUNNAR PALMGREN (s. 25—54), »Slutord i frågan om karaktären hos Finlands rättsordning vid slutet av 1300-talets förra hälft» av prof. RAGNAR HEMMER (s. 55—65), »Strödda anteckningar om skadeståndsansvar (med utgångspunkt i svensk rättspraxis)» av justitierådet NILS ALEXANDERSON (s. 93—112), »Polisförvaltningen i landskapet Åland» av landshövdingen RUBEN ÖSTERBERG (s. 161—182), »Innefattar stöld av reglementerad vara, resp. döljande av sådant tjuvgods, jämväl reglementeringsbrott?» av justitierådmannen TORSTEN NILSSON (s. 183—185), »Stöld av reglementerad förnödenhet» av justitierådmannen GUNNAR NYBERGH (s. 186—193), »Till frågan om samfällighetslagens materiella tillämplighet» av hovrättsrådet EDVARD HÄLLFORS (s. 217—250) och »Spärrområden på öppna havet under krig» av jur. dr SIGURD VON NUMERS (s. 251—267).

I. S.