Föreningen Finlands hovrättsdomare. D. 15 maj 1943 grundades av representanter för ledamöterna i Åbo, Vasa och Viborgs hovrätter Föreningen Finlands hovrättsdomare (Suomen hovioikeuksien tuomarien yhdistys) efter förebild av motsvarande sammanslutning i Sverige. Föreningens hemort är Helsingfors. Rätt att inträda i föreningen hava presidenterna, vicepresidenterna, hovrättsråden och assessorerna i förenämnda hovrätter. Till föreningens styrelse höra för närvarande vicepresidenten K. Ångelin, såsom ordförande, hovrättsrådet A. Bergroth, såsom viceordförande, samt hovrättsrådet J. Öhberg ävensom assessorerna Y. Sinkari, J. V. Numminen och M. Mali, såsom övriga ledamöter, den sistnämnde jämväl såsom sekreterare och kassaförvaltare. Nyligen har föreningen jämte föreningen för domarna i de högsta domstolarna och föreningen Finlands häradshövdingar bildat Finlands domareförbund (se SvJT 1944 s. 580). Under sitt första verksamhetsår har föreningen kraftigt medverkat till lösningen av frågan om besättandet av de i hovrätterna under krigstiden ledigblivna tjänsterna. Därjämte har föreningen ingått till justitieministeriet med hemställan om förbättrande av löneförmånerna för hovrättsråden samt om höjningen av revisionsskillingen, som för närvarande är endast 200 mark. Vidare har frågan om uppfostran av de yngre juristerna samt om förbättrade lönevillkor för föredragandena i hovrätterna varit under behandling. Föreningens styrelse har med intresse tagit del av motsvarande förhållanden i Sverige. Vid senaste årsmöte hölls av assessorn Mali ett föredrag om de svenska hovrätternas sammansättning och verksamhet. Sedan normala förhållanden åter inträtt hoppas föreningen komma i närmare kontakt med Föreningen Sveriges hovrättsdomare.

M. M.