826 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Ny lagstiftning ang. myndighetsåldern i Spanien. Enligt de före lagstiftningens tillkomst gällande bestämmelserna växlade myndighetsåldern inom olika provinser i Spanien. I Katalonien uppnåddes sålunda myndig ålder först vid 25 år men i Aragön vid 20 år o. s. v. Myndighetsåldern växlade även inom skilda rättsområden; under det »Cödigo Civil» stadgade en ålder av 23 år medgav »Cödigo de Comercio» drivande av handel vid en ålder av 21 år.
    Dessa skiljaktiga bestämmelser ha numera ersatts av en den 13 december 1943 utfärdad för hela landet gällande lag, vilken trätt i kraft den 1 januari 1944. Jämlikt denna blir spansk medborgare myndig vid 21 år eller vid samma ålder, som är fastställd i flertalet moderna lagar. Beträffande provinsen Aragön skola emellertid därjämte gälla vissa särbestämmelser. Enligt dessa blir den som gifter sig myndig även om äktenskapet ingås före 21 års ålder, varjämte gäller, att ogift person i åldern 14—21 år äger ingå avtal av olika slag, under förutsättning att han därvid biträdes av fader, moder eller förmyndare.
    I samband med den nya lagstiftningens tillkomst uttalades, att — vid sidan av de praktiska fördelar, som skulle följa av att förut rådande skiljaktiga föreskrifter ersattes av en för hela landet gällande lag — den spanska ungdomen genom att dess myndighetsålder sänktes komme att känna sig ytterligare manad att taga del i statens religiösa, politiska och sociala liv.
 

S. E.

 

    Sigurd Ingemund Koch avled d. 24 juli 1944. Han var född i Foss i Göteborgs och Bohus län 1871. Han avlade mogenhetsex. i Göteborg 1891 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter tingstjänstgöring blev han t. f. borgmästare i Falköping 1900. Han blev ordinarie borgmästare där 1908. År 1941 lämnade han av åldersskäl detta ämbete. Åren 1910—1917 var han ledamot av landstinget, och han innehade flera andra förtroendeuppdrag i orten.

 

    Sven Gunnar Junker avled d. 26 juli 1944. Född i Stockholm 1883, avlade han mogenhetsex. där 1901 och hovrättsex. i Uppsala 1904. Han började därefter tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt. Han blev där kriminalassessor 1918, civilassessor 1922 och rådman 1930. Han var vice ordförande i styrelsen för Stockholms stads arbetsförmedling och ledamot av styrelsen för Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm.

 

    Carl Frisk avled d. 26 juli 1944. Han föddes i Hudiksvall 1865 och avlade hovrättsex. 1887. Han vistades därefter en tid utrikes för praktik inom affärslivet. Efter återkomsten till Sverige blev han vice häradshövding. Han blev därefter 1893 kanslist å riksbankens ombudsmansexpedition. År 1896 blev han styrelseledamot och kassadirektör i Stockholms intecknings- och garantiaktiebolag. 1901 överflyttade han till Stockholms enskilda bank, där han först verkade i samma egenskap men 1907 blev vice verkställande direktör. Han blev 1911 verkställande direktör i Stockholms handelsbank men

DÖDSFALL. 827lämnade denna befattning 1922. Därefter ägnade han sig åt enskild finansiell verksamhet. Han var därunder bl. a. styrelseledamot i Société financiére suisse et scandinave.