Christer Zetterberg avled d. 8 aug. 1944. Han var född i Uddevalla 1918. Han avlade studentex. där 1937 och jur. kand. ex. i Stockholm 1942. Under sin studietid var han ordf. i Juridiska föreningen vid Stockholms högskola. Han var en av stiftarna av Sveriges yngre juristers förening. Från 1942 tjänstgjorde han på Sune Wetters advokatbyrå i Stockholm. Han var även sekr. i Statens tobaksnämnd.

 

    Wilhelm Hilarion Wistrand avled d. 21 aug. 1944. Han föddes i Lärbro på Gotland 1886, avlade mogenhetsex i Östersund 1904 och jur. kand. ex. i Uppsala 1909. Han började därefter tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, varest han blev kriminalassessor 1918, tjf magistratssekreterare 1919 och magistratssekreterare 1921. Han blev amanuens i civildepartementet 1909, bitr. föredragande där 1913, extra föredragande 1918, särskild föredragande i kommunikationsdepartementet för stadsplaneärenden m. m. 1937. Han biträdde inom justitiedepartementet och byggnadsstyrelsen såsom sakkunnig bl. a. vid utarbetande av ny stadsplanelagstiftning.

 

    Karl Gustaf Tisell avled d. 22 aug. 1944. Han var född i Alingsås 1869, avlade mogenhetsex. i Nyköping 1888 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1895. Efter tingssittning blev han t. f. rådman i Örebro 1898. Han blev civilrådman där 1903 och kvarstod i detta ämbete till sin avgång med pension 1939. Han beklädde ett stort antal förtroendeposter. Han var sålunda bl. a. ordf. i nykterhetsnämnden i Örebro och i styrelsen för Örebro läns rättshjälpsanstalt samt landstingsman 1912—1930 och ledamot av riksdagens första kammare 1914—1919. Han var vidare under många år ledamot av styrelsen för Föreningen Sveriges stadsdomare.

 

    Lagrådet. Till ledamöter av lagrådet för nästa tjänstgöringsperiod ha utsetts regeringsrådet Erik Kellberg samt justitieråden Harry Guldberg, Seve Ekberg och Per Santesson.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    25 augusti 1944 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Alfred Bexelius att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    8 sept. 1944 förordnat hovrättsrådet i Svea hoviätt Hugo Wikander och revisionssekreteraren Frithjof Folkard von Scherling att såsom sakkunniga inom justitiedepartementet biträda med en förberedande utredning rörande nya privaträttsliga bestämmelser på lufträttens område.
    Chefen för justitiedepartementet har 15 aug. 1944 — jämte det förste amanuensen S. Persson beviljats entledigande från förordnande såsom sekreterare i utredningen rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet — förordnat hovrättsassessorn Björn Kjellin att vara sekreterare i samma utredning.