828 PERSONALNOTISER.    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har 5 juni 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 18 februari 1944, tillkallat professor emeritus Thore Engströmer, tillika ordförande, att jämte andra personer såsom sakkunnig biträda i departementet med utredning och förslag rörande tandläkarundervisningens organisation och därmed sammanhängande utbildnings- och lokalfrågor.

 

    Folkhushållningsdepartementet. Chefen för folkhushållningsdepartementet har 22 juni 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat bland andra lagbyråchefen i departementet Ingvar Lindell att verkställa utredning och avgiva förslag rörande den fortsatta planläggningen av den ekonomiska försvarsberedskapen.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    14 sept. 1944 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1944 utnämnt assessorn i Göta hovrätt Olof Östberg;
    s. d. förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Rosenqvist att vara assessor i samma hovrätt.

 

    Muntliga förhör I hovrätt. K. M:t har 22 sept. 1944 på framställning från hovrätterna meddelat dem tillstånd att, i den mån så visar sig erforderligt med hänsyn till antalet muntliga förhör i hovrätterna, tills vidare under innevarande budgetår förordna fiskaler, högst en å varje division, att tjänstgöra såsom referentfiskaler. Sådant förordnande må avse jämväl besvärsmål. På hovrätternas presidenter skall ankomma att träffa närmare bestämmelser i vilken utsträckning referentfiskal må anlitas och på vad sätt den lättnad i arbetsbördan som därigenom vinnes skall komma ledamöterna till godo.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 7 juli 1944 förordnat, att Gamla Norbergs tingslag skall fr. o. m. 1 jan. 1945 hava tingsställe, förutom i Norberg, jämväl i Fagersta, samt att första rättegångsdagen av varje allmänt sammanträde skall, liksom sammanträde för tings avslutande, förläggas till tingsstället i Norberg och övriga rättegångsdagar till tingsstället i Fagersta.

 

    Rådhusrätterna. Till assessor i Stockholms rådhusrätt har 31 juli 1944 utnämnts vice assessorn i rådhusrätten C. A. Askergren.

 

    Göteborgs Rådhusrätt. I augusti 1944 voro vid rådhusrätten fast anställda följande jurister under assessorsgraden, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning vid rådhusrätten såsom extra notarie och första assessorsförordnandet):
    Stadsnotarier: E. Ahlqvist (31, 35, 37); I. Vrang (33, 36, 36).
    Extra notarier: L. Ros (33, 36, 37); C. G. Ringius (32, 36, 37); P. Arhusiander (33, 37, 41); E. Josefson (33, 37, 41); G. Ericson (34, 40, 41); U. Grapengiesser (34, 40, 41); F. A. Hammar (36, 41, 41); T. Schiller (31, 41, 41); E. Markstad (37, 41, 41); A. Belanner (37, 41, 44); Å. Bäcker (38, 42, 43); G. Elander (38, 43, 43); H. Stenberg (41, 44, 44); S. Nyman (40, 44, 44); G. Ohlson (40, 44, 44).
    I april 1944 har vid rådhusrätten organiserats en extra avdelning, bestående av två rådmän och en assessor. Avdelningen handlägger under två sessioner varje vecka brottmål.

S. N.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    30 juni 1944 till krigsdomare i särskilda krigsrätten i Stockholm för tiden 1 juli—31 dec. 1944 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Allan Wirgin;
    14 sept. 1944 till krigsdomaTe resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Hallands flygflottilj för tiden 1 okt. 1944—31 dec. 1945 förordnat borgmästaren i Halmstad Maths Heuman och rådmannen darstädes Bengt Ekström.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 12 aug. 1944 förordnat t. f. skyddskonsulenten i elfte skyddskonsulentdistriktet, omfattande Gävleborgs län, Gustav Sune Olldén att vara skyddskonsulent i distriktet.