IVAR AGGE. Den svenska straffrättens allmänna del i huvuddrag. Första häftet. Sthm 1944. Nordiska bokhandeln i distr. 121 s. Kr. 5.00.

 

Sedan HAGSTRÖMER år 1905 fullbordade sitt för praxis och teori grundläggande berömda verk om straffrättens allmänna del, har icke någon liknande framställning sett dagen i vårt land. I prof. RAGNAR BERGENDALS kommentar till strafflagen i landsfiskalsläroboken behandlas visserligen även de till strafflagens allmänna del hörande kapitlen, men det är givet, att hans framställning måst bliva ojämförligt mera kortfattad än Hagströmers. Strafflagskommissionens betänkande med förslag till strafflagens allmänna del

900 LITTERATURNOTISER.är likaledes en källa till kunskap om gällande rätt på ifrågavarande område men behandlar denna endast som utgångspunkt för en reform. Professorerna STJERNBERGS och WETTERS påbörjade arbeten angående straffrättens allmänna del ha stannat vid ett första häfte.
    Prof. AGGE har nu utgivit början av en bred framställning av straffrättens allmänna del. De ingripande förändringar, som denna undergått sedan Hagströmers verk utkom, göra en sådan framställning i hög grad välkommen. SvJT skall, då arbetet fortskridit längre, återkomma med en utförlig anmälan. Det lär finnas grundad förhoppning, att det föreliggande första häftet inom en snar framtid skall erhålla en fortsättning.

I. S.