910 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Statsanställdas rätt till uppfinningar. På uppdrag av chefen för handelsdepartementet har förutvarande statssekreteraren därstädes, häradshövdingen Knut Elliot utarbetat ett betänkande, innefattande förslag till lag om rätten till uppfinningar m. m. vid vissa statliga verk och inrättningar (SOU 1944:27). Lagen avses skola äga tillämpning å personer, vilka äro anställda eller eljest tjänstgöra vid statligt verk eller annan statlig inrättning, där tekniskt eller tekniskt-vetenskapligt arbete bedrives, under förutsättning att K. M:t beträffande vederbörande verk eller inrättning så förordnar. Generellt undantag stadgas emellertid för universitet, högskolor och andra inrättningar tillhörande undervisningsväsendet.
    Då en uppfinning göres av någon, som omfattas av lagen, skall det enligt förslaget åligga uppfinnaren att, därest uppfinningen tillkommit såsom resultat av ett helt eller delvis i tjänsten utfört arbete eller eljest innefattar lösningen av en i tjänsten förelagd uppgift, utan dröjsmål anmäla uppfinningen för institutionsledningen. Enahanda anmälningsplikt föreligger beträffande uppfinning, som tillkommit utom tjänsten men ligger inom ramen för det vid verket eller inrättningen bedrivna arbetet eller eljest är av beskaffenhet att kunna tjäna verkets eller inrättningens syfte. Saknar en uppfinning uppenbarligen större praktisk betydelse, behöver anmälan dock ej ske. Innan stadgad anmälningsskyldighet fullgjorts, får en uppfinning ej patentsökas. Med uppfinning jämställas andra förfaranden och anordningar av teknisk natur.
    Beträffande uppfinning, som faller under lagens tillämpningsområde, äger staten helt eller delvis inträda såsom rättsinnehavare. Vill staten begagna sig av denna möjlighet, skall uppfinnaren underrättas därom inom tre månader från det han begär besked härutinnan. Då staten inträder såsom uppfinnarens rättsinnehavare, skall uppfinnaren vara berättigad till skälig ersättning enligt närmare angivna regler. Ingår i uppfinnarens tjänst tekniskt eller teknisktvetenskapligt arbete och ligger uppfinningen inom ramen för uppfinnarens arbetsområde, skall, utöver ersättning för skäliga kostnader som uppfinnaren kan ha fått vidkännas för uppfinningen, ersättning dock utgå allenast om uppfinningens värde väsentligen överstiger vad som med hänsyn till uppfinnarens tjänsteställning och de förmåner, han åtnjuter i tjänsten, rimligen kunnat förutsättas.
    Vad sålunda stadgats beträffande uppfinningar av statsanställda skall jämväl tillämpas å uppfinningar som göras av förutvarande befattningshavare i statens tjänst inom tre år efter det vederbörande slutat sin anställning eller tjänstgöring vid ifrågavarande statsinstitution. Dock skall då såsom villkor för statens rättsanspråk med avseende å uppfinningen gälla att denna dels är resultat av ett helt eller delvis i tjänsten utfört arbete, dels ock ligger inom ramen för det vid institutionen bedrivna arbetet eller eljest är av beskaffenhet att kunna tjäna dess syfte. Vidare undantagas de fall, då arbetet i statens tjänst innefattat fullgörande av en allmän medborgerlig skyldighet eller utförts på grund av anställning i arméns, marinens eller flygvapnets reserv.
    För slitande av tvister rörande de föreslagna bestämmelsernas tillämpning föreslås inrättande av en statens tekniska skiljenämnd bestående av fem personer. Kostnaderna för nämndens verksamhet avses skola helt bestridas av allmänna medel.

K. E.