Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Okt. 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 88 § växellagen och lag om ändrad lydelse av 66 § checklagen. Föredragande: hovrättsassessorn Björn Widegren.
    Okt. 9. Förslag till lag om K. M:ts högsta domstols sammansättning och tjänstgöring samt lag ang. ändrad lydelse av 6 § lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd. Föredragande: hovrättsrådet Erik Söderlund.
    Okt. 27. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 sept. 1943 om villkorlig frigivning. Föredragande: lagbyråchefen Lars Gunnar Ohlsson.
 

I. S.

 

    Ur Svensk författningssamling.
    531. Lag 15 juli 1944 ang. ändrad lydelse av 2 § 16:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt.
    533. K. stadga 30 juni 1944 ang. distriktsåklagarexamen.
    536. Civilförsvarslag 15 juli 1944.
    537. Lag 15 juli 1944 om skyldighet i vissa fall för civilförsvarspliktig att tjänstgöra utom civilförsvaret.
    538. Lag 15 juli 1944 ang. ändring i lagen d. 20 juni 1924 om viss panträtt i spannmål.
    539. Lag 15 juli 1944 ang. ändring i lagen d. 30 juni 1942 om viss panträtt i spånadslin och hampa.
    549. Lag 15 juli 1944 ang. ändrad lydelse av 17 § 1 mom. samt 65 och 87 §§ lagen d. 6 juni 1930 om kommunalstyrelse på landet.
    554. KF 15 juli 1944 om ändrad lydelse av 1 § förordn. d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    627. KK 22 sept. 1944 ang. vissa förmåner åt statslösa m. fl.

I. S.

 

58—447004. Svensk Juristtidning 1944.