Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    3 dec. 1943 förordnat, att utredningen rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet — vilken utredning enligt departementschefens beslut 30 dec. 1941 vilat — skall åter upptagas, ävensom såsom nya sakkunniga för utredningen tillkallat f. d. justitierådet N. Gärde, tillika ordf., redaktionschefen K. E. Beckman, pressombudsmannen K. R. Casparsson, borgmästaren Bertil Högström och docenten E. Håstad;
    s. d. med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 okt. 1940 utsett f. d. landshövdingen Sigfrid Linnér att, på kallelse av ordföranden i straffrättsko mmittén, deltaga i dennas överläggningar;
    22 dec. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 17 i s. m., såsom sakkunniga för verkställande av utredning rörande revision av riksdagens arbetsformer tillkallat generaldirektören W. Björck, tillika ordf., ledamöterna av riksdagens första kammare A. J. Bärg, prof. Nils Herlitz och prof. Åke Holmbäck, ledamöterna av riksdagens andra kammare ombudsmannen S. O. M. Andersson, prosten H. Hallén, hemmansägaren M. Skoglund och lantbrukaren Hj. Svensson samt prof. Axel Brusewitz;
    30 dec. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 22 i samma månad, utsett följande personer att, på kallelse av utredningsmannen för revision av strafflagen för krigsmakten, byråchefen för lagärenden Nils Regner, deltaga i överläggningar med honom, nämligen ledamoten av riksdagens andra kammare, advokaten Birger Gezelius, ombudsmannen B. Lundström, kommendörkaptenen S. C. S. Montelius, sekreteraren F. Thunborg, prof. och krigsdomaren Folke Wetter, rådmannen och vice krigsdomaren Erik Wilhelmsson och översten S. S. Öberg.
    K. M:t har
    31 dec. 1943 uppdragit åt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Gunnar Danielson att tills vidare biträda med utarbetande av följdförfatt-

94 PERSONALNOTISER.ningar till nya rättegångsbalken jämte därmed sammanhängande frågor;
s. d. förordnat
    dels assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus att tillsvidare under den tid byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ivar Strahl jämlikt K. M:ts beslut 30 okt. 1941 åtnjuter ledighet från, byråchefsämbetet för utförande av honom meddelat uppdrag såsom ledamot av straffrättskommittén uppehålla Strahls byråchefsämbete,
    dels ock hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Lars Gunnar Ohlsson att tillsvidare under den tid byråchefen Regner jämlikt K. M:ts beslut s. d. åtnjuter ledighet från byråchefsämbetet för fullgörande av sakkunniguppdrag rörande revision av strafflagen för krigsmakten uppehålla Regners byråchefsämbete.
    Lagbyråchefen Gunnar Danielson har erhållit K. M:ts tillåtelse att med sin tjänst förena uppdrag såsom rådgivare åt P. A. Norstedt & Söners förlag i frågor rörande utgivande av juridiska kommentarer och andra juridiska arbeten.